Programul de studii universitare de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

PREZENTARE
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ADMITERE
LUCRAREA ŞI EXAMENUL DE DISERTAŢIE
TESTIMONIALE ICSFET
ABSOLVENŢI AI PROGRAMULUI DE MASTERAT ICSFET (începând din 1997)
MAI MULTE INFORMAŢII


PREZENTARE

PREZENTARE GENERALĂ

Cuvinte cheie: inginerie, management, certificare, calitate, fiabilitate, securitate, risc, testabilitate

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Cunoaşterea bazelor teoretice şi furnizarea cunoştinţelor aplicative pentru soluţionarea problemelor calităţii şi siguranţei în funcţionare specifice electronicii, telecomunicaţiilor şi IT în strânsă corelaţie cu aspectele tehnologice.

B. Crearea abilităţilor necesare pentru proiectare şi cercetare în ingineria calităţii, fiabilităţii, mentenabilităţii şi a securităţii vizând proiectarea, fabricarea, testarea şi mentenanţa optimală pentru domeniile electronică şi IT&C.

C. Competenţe vizând atât aspectele tehnice, cât şi cele economice, juridice şi privind certificarea şi standardizarea în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare.

D. Capacitatea de a avea o viziune la nivel de sistem şi de a urma proceduri specifice de proiectare pentru calitate şi fiabilitate, risc, analize de fiabilitate/securitate şi diagnoză, studii legate de fizica defectelor ş.a.

Programul de studii universitare de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET):

  • Program de masterat interdisciplinar modern, ai cărui absolvenţi sunt solicitaţi de companiile româneşti şi multinaţionale pentru a conduce compartimentele calitate – fiabilitate – securitate sau a lucra în departamentele proiectare, testare, QA (Quality Assurance), securitate etc.
  • Obiectivele programului: realizarea unei pregătiri de nivel înalt în domeniul ingineriei calităţii şi siguranţei în funcţionare (ultima incluzând fiabilitatea, mentenabilitatea şi securitatea) pentru licenţiaţii din domeniile electronicii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. În cadrul masterului se formează competenţele şi se dau instrumentele şi tehnicile pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare din acest domeniu actual al spaţiului economic european unificat.
  • Pe baza convenţiei de cooperare cu cea mai importantă organizaţie din România în domeniu – Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), unele cursuri/aplicaţii sunt ţinute de către specialiştii SRAC.
  • SRAC a sponsorizat în anii universitari 2008-2009 şi 2009-2010 cursurile de pregătire a câte 8 studenţi ai Masterului ICSFET/ICF, care au obţinut astfel titlul de Auditor extern Sisteme de Management al Securităţii Informaţiei în conformitate cu normativul ISO 27001 (absolvenţii putând efectua apoi – iniţial alături de auditori cu experienţă, iar apoi şi independent – AUDITURI EXTERNE ale Sistemelor de Management al Securităţii Informaţiei – în conformitate cu normativul ISO 27001). Astfel de cursuri de auditori externi organizate şi sponsorizate de către SRAC vor avea loc şi în anii următori.
  • Durata acestui master de cercetare este de 4 semestre, ultimul fiind alocat şi elaborării lucrării de disertaţie.

PREZENTARE DETALIATĂ

1. Denumirea programului de masterat
INGINERIA CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE ÎN ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII (ICSFET)
Responsabil: Prof. em. dr. ing. Ioan BACIVAROV

2. Tipul şi durata programului de masterat
Program de masterat de cercetare, 4 semestre

3. Obiectivele programului de masterat
Realizarea unei pregătiri de nivel înalt în domeniul Ingineriei Calităţii şi Siguranţei în funcţionare (ultima incluzând Fiabilitatea, Mentenabilitatea şi Securitatea) pentru licenţiaţii din domeniile electronicii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. În cadrul masterului se formează competenţele şi se dau instrumentele şi tehnicile pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare din acest domeniu actual al spaţiului economic european unificat.

Formarea resursei umane înalt calificate necesare domeniului calităţii şi siguranţei în funcţionare reprezintă o necesitate acută, mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană, întreprinderile şi companiile în domeniul electronicii şi IT&C având o acută nevoie de tineri ingineri cu o astfel de pregătire pentru compartimentele calitate-fiabilitate, restructurate sau nou formate. În plus, calitatea şi siguranţa în funcţionare (în special securitatea) au reprezentat şi reprezintă domenii cheie de cercetare pentru programele cadru 6 şi 7 ale Uniunii Europene, în scopul realizării Strategiei Lisabona 2000; de aceea institutele de cercetare din România sau alte ţări ale U.E. reclamă cu insistenţă astfel de specialişti, capabili să soluţioneze proiecte de cercetare complexe, interdisciplinare, multe dintre ele cu componente importante sau orientate spre fiabilitate/securitate.

De menţionat că programul de masterat Ingineria Calităţii şi Siguranţei în Funcţionare în Electronică şi Telecomunicaţii (ICSFET) se bazează pe experienţa şi pe îmbunătăţirile aduse – timp de un deceniu – masterului Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii (ICF), unul dintre masterele de succes dezvoltate în cadrul Facultăţii ETTI; majoritatea absolvenţilor acestui master au fost angajaţi în compartimentele Calitate-Fiabilitate din întreprinderi şi companii româneşti sau multinaţionale, pregătirea lor fiind favorabil apreciată de către angajatori.

4. Competenţe generale şi competenţe specifice
Programul de masterat ICSFET promovează în primul rând formarea unor competenţe generale în ingineria şi managementul calităţii, fiabilităţii şi securităţii sistemelor complexe. Prin cursuri, aplicaţii, proiecte şi studii de caz se accentuează dezvoltarea unor competenţe specifice în domeniul electronicii, tehnologiei informaţiei şi telecomunicaţiilor. Astfel, se are în vedere familiarizarea absolvenţilor cu metodele adecvate evaluării fiabilităţii componentelor şi sistemelor electronice şi de telecomunicaţii, analizei fiabilităţii şi securităţii sistemelor complexe de mare răspundere funcţională (AMDEC, arbori de defectare, diagrame cauză–efect ş.a.), implementării sistemelor tolerante la defectări, evaluării fiabilităţii hardware-ului şi software-ului etc. Cursurile, laboratoarele, activitatea de cercetare desfăşurate în acest master creează abilităţile necesare pentru dezvoltări/cercetări pe această problematică; astfel absolventul acestui master este capabil să proiecteze, să dezvolte, să fabrice, să testeze şi să întreţină sisteme electronice şi de telecomunicaţii la un nivel ridicat de fiabilitate pentru un cost optimal.

De menţionat că este avută în vedere nu numai latura tehnică, dar şi latura managerială şi legislativă, ca şi cea legată de standardizarea în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare, cu precădere cea legată de certificarea sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate, responsabilitate socială şi securitate informaţională. Dezvoltarea acestor ultime aspecte este favorizată de convenţiile de colaborare existente între Laboratorul EUROQUALROM – UPB şi Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), principala organizaţie de certificare din România, respectiv ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației.

Programul secţiei a fost elaborat pentru a fi compatibil cu cel al altor universităţi din U.E., care dezvoltă programe similare, în scopul facilitării schimbului de profesori / studenţi în cadrul programelor educaţionale şi de cercetare ale U.E.

5. Grupuri ţintă (potenţialii candidaţi vizaţi de programul de masterat)
Potenţialii candidaţi vizaţi de acest program de masterat sunt absolvenţii de studii universitare de licenţă din domeniile: inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ştiinţe inginereşti aplicate, inginerie electrică, ingineria sistemelor, informatică, inginerie aerospaţială – specializarea echipamente şi instalaţii de aviaţie, inginerie de armament, rachete şi muniţii, inginerie energetică – specializările energetică şi tehnologii nucleare şi ingineria sistemelor energetice, inginerie şi management – specializarea inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic, care vor să se specializeze în acest domeniu interdisciplinar actual.

6. Personalul didactic care va fi implicat în programul de masterat
Cadrele didactice implicate în dezvoltarea acestui program de masterat sunt în majoritate din Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI), Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București şi sunt printre cei mai competenţi specialişti din ţară în domeniul abordat. Experienţa didactică (de peste 35 de ani în învăţământul universitar / postuniversitar în acest domeniu) de lucru cu studenţii oferă garanţia unui proces de învăţământ de calitate ireproşabilă. De asemenea, experienţa în cercetare, ca şi rezultatele concretizate în importantul număr de lucrări publicate, constituie o garanţie pentru atingerea tuturor obiectivelor acestei forme de şcolarizare. Un număr de cadre didactice implicate au coordonat programe naţionale şi internaţionale în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare (inclusiv două programe TEMPUS de tip JEP) şi au efectuat stagii de cercetare sau perfecţionare didactică la Universităţi similare din U.E. în cadrul unor programe – comune sau individuale – pe problematica prezentului program de masterat sau au predat – în calitate de profesori invitaţi – cursuri de specialitate la universităţi din Uniunea Europeană.

De menţionat că unele dintre cursurile de specialitate privind asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii, managementul calităţii, securitatea sistemelor informatice, controlul calităţii proceselor tehnologice ş.a. sunt ţinute de cunoscuţi specialişti în domeniu din Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), Asociaţia Română pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei (ARASEC), Institutul pentru Microtehnologii (IMT) şi Academia de Poliţie.

Cadre didactice implicate în programul de masterat ICSFET:

Prof. emerit dr. ing. Ioan C. BACIVAROV, Responsabil program masterat, Departamentul Tehnologie Electronică şi Fiabilitate (T.E.F.), Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei (ARASEC)
Prof. dr. ing. Angelica BACIVAROV, Departamentul T.E.F.
Prof. dr. ing. Alexandru VASILE, Departamentul E.A.I.I.
Prof. dr. ing. Norocel CODREANU, Departamentul T.E.F.
Conf. dr. ing. Iulian NĂSTAC, Departamentul T.E.F.
Conf. dr. ing. Lucian MILEA, Departamentul T.E.F.
Conf. dr. mat. Emil SIMION, Departamentul Metode și Modele Matematice, Facultatea de Științe Aplicate, POLITEHNICA București
Ș.l. dr. ing. Mihaela PANTAZICĂ, Departamentul T.E.F.
Ș.l. dr. ing. Valentin VOICULESCU, Departamentul T.E.F.
Ș.l. dr. ing. Irina BACÎȘ, Departamentul T.E.F.
As. drd. ing. Sebastian ARGHIRESCU, Departamentul T.E.F.

Cadre didactice asociate:

Prof. emerit dr. ing. Marin DRĂGULINESCU, Departamentul T.E.F.
CP1 dr. ing. Marius BÂZU, Director al Laboratorului Fiabilitate, Institutul pentru Microtehnologii (IMT), Bucureşti
CP1 dr. ing. Dan STOICHIŢOIU, Preşedinte al Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), Bucureşti
Conf. dr. ing. Cosmin MIHAI, Academia de Poliţie Al. I. Cuza Bucureşti, Vicepreşedinte ARASEC
Dr. ing. Cristinel RONCEA, cadru didactic asociat, Director tehnic SRAC Bucureşti
Dr. mat. Luminița COPACI, cadru didactic asociat, Departamentul T.E.F.
Dr. ing. Costel CIUCHI, cadru didactic asociat, Departamentul T.E.F.
Dr. ing. Sabina AXINTE, cadru didactic asociat, Departamentul T.E.F.
Dr. ing. Gabriel PETRICĂ, Departamentul T.E.F.

7. Baza materială care va susţine programul de masterat
Activităţile din cadrul acestui program de masterat se desfăşoară – în principal – în laboratoarele aferente centrului didactic şi de cercetare EUROQUALROM – Calitate, Fiabilitate şi Tehnologii Informatice, care dispune de următoarea bază materială:

Laborator didactic “Calitate şi siguranţă în funcţionare”, sala B032 (corp B), responsabil: Prof. dr. Ioan Bacivarov, capacitate: 15 studenţi;
Laborator multidisciplinar “Computer-Aided Quality and Reliability”, sala B304 (corp B), responsabil: Prof. dr. Angelica Bacivarov, capacitate: 15 studenţi (laborator înființat în 1996 și dotat cu suport TEMPUS în cadrul S-JEP “EUROQUALROM”).

În cele 2 laboratoare este asigurat accesul individual al studenților la aplicațiile instalate local și la rețeaua Internet în cadrul orelor de aplicații (laborator, proiect), cercetare științifică și elaborare a lucrării de disertație. Cele două laboratoare sunt interconectate și fac parte dintr-o rețea locală compusă din 30 stații de lucru.

Dotări:
– hardware: procesoare Intel i7 3.6 GHz, 8 GB RAM, 120 GB SSD, monitoare Philips LCD 23.6″
– software: Windows 10, Autocad Inventor 2018, OrCAD Lite, Code Composer Studio, OpenOffice, OpenFTA, alte aplicații freeware și/sau open-source

Alte facilităţi: calculatoare portabile, videoproiector (posibilitatea unor prezentări multimedia în cadrul unor cursuri, seminare, conferinţe). La nivel software: posibilităţi experimentale privind: – rulări programe în STATISTICA şi MATLAB, C++, Visual C++; – implementare baze de date cu MSQL Server; – aplicaţii multimedia; – rulări programe specializate în calitate/fiabilitate, incluzând Robust, Markov. Reliasoft, RDF2000; – proiectare / realizare sisteme tolerante la defectări, diagnoza sistemelor; – simularea unor defecte sau situaţii reale, prin rularea unor programe proprii. Suportul material este completat de o bibliotecă în care se regăsesc aproximativ 50 de lucrări (cărţi, reviste, proceedings-uri, ghiduri şi manuale de utilizare) şi platforme de laborator pentru disciplinele desfăşurate.

În cadrul altor grupuri de cercetare din Departamentul T.E.F. (ale căror cadre didactice sunt implicate în predarea disciplinelor din cadrul programului de masterat ICSFET) se dispune de o bază materială competitivă care poate susține cu succes activitățile didactice și de cercetare:

Laborator didactic „Tehnologii electronice” (CETTI), sala B302 (LEU, corp B), responsabil: Prof. dr. Norocel Codreanu, capacitate 15 studenţi
Lista selectivă a echipamentelor:
– Camera termoviziune SC640- FLIR SYSTEM
– Camera climatică ESPEC SH-241
– Etuvă termostată CALORIS
– Aparat inspecţie optică Pulsar MV40
– Aparat inspecţie optică DIMA VC3011
– Echipament Repair&Rework PDR X410

Laborator didactic “Compatibilitate electromagnetică”, sala B304A (corp B), responsabil: Conf. dr. ing. Orest Oltu, capacitate 15 studenți, dotat cu echipamente utilizate pentru studiul compatibilităților electromagnetice.

Laborator multidisciplinar, sala A402 (corp A), responsabil: Conf. dr. ing. Lucian Milea, capacitate 15 studenți, dotat cu sisteme de calcul / software dedicate managementului proiectelor și controlului calității proceselor tehnologice.

8. Programe de cercetare care pot constitui suportul pentru programul de masterat

• SISTEME SOCIO-TEHNICE REZILIENTE TOLERANTE LA ERORI/DEFECTĂRI, program IDEI, grant CNCSIS 630 – perioada 2007-2010
• Project Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP, ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING IN EUROPE – perioada 2006-2010
• NoE ReSIST – Reţeaua de excelenţă în domeniul siguranţei în funcţionare dezvoltată în cadrul Programului cadru 6 (PC6) al U.E.- perioada 2006-2009
• Parteneriate şi acorduri bilaterale de cooperare ştiinţifică, respectiv educaţională – Socrates/Erasmus în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare (perioada 2008-2011) dintre laboratorul EUROQUALROM din ETTI-UPB şi:
– Departamentul Calitate-Fiabilitate, Universitatea Angers, Franţa;
– TIMA, Institut National Polytechnique de Grenoble, Franţa;
– CPI, ENSAM Paris, Franţa;
– Centrul pentru Managementul Calităţii, Universitatea Erasmus, Rotterdam, Olanda;
– Centrul pentru Calitate, Universitatea Scoţiei de Vest, Paisley, Marea Britanie.

Pe baza acestor acorduri/parteneriate cu colective de cercetare importante în domeniul calitate/fiabilitate, studenţi ai programului de masterat ICSFET pot efectua stagii în străinătate (inclusiv pentru elaborarea lucrării de disertaţie); de asemenea, unele cadre didactice care vor preda în cadrul acestui program de masterat sunt profesori invitaţi de la universităţile menţionate (între care prof. dr. A. Barreau, prof. dr. Fabrice Guerin, prof. dr. A. Kobi, conf. dr. Christian Robledo ş.a. de la Universitatea din Angers).

Există o bună experienţă în acest caz în cadrul programului precedent “Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii” (ICF), precursor al programului de masterat ICSFET, care funcţionează cu succes la Facultatea ETTI începând cu anul 1997: prin programele SOCRATES au fost trimişi – în fiecare an – 2…5 studenţi de la programul de masterat, la universităţi de prestigiu din U.E., care dezvoltă programe de masterat similare în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare şi această experienţă urmează a fi continuată pe baza acordurilor existente.

În acelaşi timp, există deja un acord cu Departamentul Calitate-Fiabilitate al Universităţii din Angers, Franţa (unul dintre cele mai puternice din Franţa în acest domeniu, care coordonează 4 programe de masterat în calitate – siguranţă în funcţionare) pentru realizarea unui program de masterat comun în acest domeniu, având drept public ţintă studenţii din aceste ţări.

Colectivul de cercetare în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare din Laboratorul EUROQUALROM – format din mai multe cadre didactice și doctoranzi – desfăşoară cercetări în domeniile de bază ale programului de masterat.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Planul de învăţământ cuprinde mai multe discipline menite să asigure obţinerea de cunoştinţe referitoare la dezvoltarea sistemelor fiabile şi de înaltă securitate, calculul şi evaluarea performanţelor de fiabilitate a sistemelor electronice şi informatice, precum şi o serie de discipline, introduse ca discipline opţionale necesare pentru aprofundarea unor domenii din domeniul IT&C şi care fac referiri la o proiectare fiabilă a sistemelor electronice.

Download plan învățământ 2023-2025 | plan învățământ 2022-2024.

Începând cu anul universitar 2023-2024, disciplina „Etică și integritate academică” (curs comun pentru toate programele de masterat) s-a mutat din anul 2, semestrul 2 în anul 1, semestrul 1.

Plan de învățământ

Anul I, semestrul I

Denumirea disciplinei

Sem. I – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare c.s.t.
Modelarea stochastică şi statistică aplicată 2 1 4 E
Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor electronice 3 2 5 E
Metode de testare a modulelor electronice auto 2 1 4 E
Standardizare şi legislaţie în calitate şi siguranţă în funcţionare 1 1 3 E
Prelucrarea masivelor de date 1 1 2 E
Proiect de cercetare-documentare S1 1 2 V
Etică și integritate academică* 1 2 V
Cercetare ştiinţifică şi practică S1 12 10 V
Discipline liber alese (facultative)**
Proiectarea și managementul programelor educaționale 2 1 5 E

Anul I, semestrul II

Denumirea disciplinei

Sem. II – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare c.s.t.
Asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii 3 2 1 6 E
Arhitecturi tolerante la defectări 2 2 6 E
Proiectare în electronica tehnologică 1 1 2 E
Controlul și managementul proiectelor și proceselor 2 1 4 E
Proiect de cercetare-dezvoltare 1 2 V
Cercetare ştiinţifică şi practică S2 12 10 A/R
Discipline liber alese (facultative)**
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților 2 1 5 E
Consiliere și orientare 1 2 5 E

Anul II, semestrul III

Denumirea disciplinei

Sem. III – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare c.s.t.
Tehnici avansate în siguranţa în funcţionare a sistemelor 1 1 1 4 E
Diagnoza defectelor şi proiectarea pentru testabilitate 2 2 4 E
Managementul calităţii totale 2 1 4 E
Inteligenţă artificială şi sisteme expert în calitate şi fiabilitate 1 1 2 E
Proiect integrator de cercetare 1 2 V
Cercetare ştiinţifică şi practică S3 12 10 V
Discipline opționale (una din două)
Compatibilitate electromagnetică
Bazele interfeței om – mașină
2 1 4 E
Discipline liber alese (facultative)**
Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal) 2 1 5 E
Educație interculturală 1 2 5 E

Anul II, semestrul IV

Denumirea disciplinei

Semestrul IV – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare c.s.t.
Practică, cercetare și elaborare disertație 27 28 A/R
Discipline liber alese (facultative)**
Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar (învățământ liceal, postliceal) 42 ore (14 săpt * 3 ore/săpt) 5 V
Examen de absolvire: Nivelul II 5 E
Notă:
C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | c.s.t. – credite de studiu transferabile
* Disciplină comună pentru toate programele de masterat de la Facultatea ETTI
** Discipline liber alese (facultative) comune pentru toate programele de masterat de la Facultatea ETTI. Acest grup de discipline poate fi accesat numai de studenții care au absolvit pachetul psiho-pedagogic în cadrul studiilor de licență.

ADMITERE

Detalii despre procedura de admitere, înscriere, calendar, acte, taxe, regulamente găsiți la următoarea pagină:

ADMITERE MASTERAT ICSFET 2024.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE ADMITEREA LA PROGRAMUL DE MASTERAT ICSFET SE POT OBȚINE DE LA:


TESTIMONIALE ICSFET

Promoția Masterat ICSFET 2023

“Întotdeauna am considerat că interdisciplinaritatea este un punct cheie pe care un inginer trebuie să-l aibă în vedere, pentru că oferă adaptabilitate la schimbările rapide impuse de domeniu și construiește o bază necesară dezvoltării abilităților manageriale. La finalul unui drum lung și anevoios, pot spune că Universitatea Politehnica din București (UPB) mi-a oferit toate resursele necesare pentru a reuși. De la un colectiv de profesori de elită care să mă formeze atât din punct de vedere tehnic, cât și uman, la oportunități de a studia în străinătate și a înțelege natura învățământului internațional. Ca absolvent al programului de masterat Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații, ca parte a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, doresc să transmit un gând de mulțumire tuturor persoanelor implicate în dezvoltarea mea de-a lungul anilor.
Cu inima plină de bucurie și realizare îi încurajez pe colegii mei să își urmeze mai departe pasiunile și să persevereze în fața obstacolelor, iar viitoarele generații să aleagă cu încredere acest drum sub aripa UPB.”

Paul-Vasile VEZETEU, șef de promoție ICSFET 2023

Promoția Masterat ICSFET 2022

“Absolvirea acestui program de masterat mi-a permis încheierea unei noi etape în educația mea – ciclul de studii pentru a deveni un inginer în adevăratul sens al cuvântului – și obținerea titlului de Master.
Consider că programul de masterat ICSFET a oferit un program echilibrat ce a permis însușirea de cunoștințe noi și noțiuni teoretice necesare în domeniul ingineresc. Temele și proiectele abordate oferă oportunitatea de a exersa o serie de atribute indispensabile în piața muncii precum: gândirea deschisă, capacitatea de a avea o perspectivă largă, abilitatea de a căuta și a găsi pașii necesari spre a atinge un obiectiv stabilit, perseverență și încredere în forțele proprii. Toate aceste elemente sunt insuflate cu atenție de profesorii deschiși la noutate, flexibili, orientați către dezvoltarea profesională și educațională a studentului, precum și către dorințele sale de cercetare.
Astfel, recomand cu căldură alegerea programului de masterat ICSFET pentru toți cei care doresc să obțină informații utile din domenii precum cybersecurity, asigurarea calității, standardizare, fiabilitate sau inteligență artificială.”

Claudia-Ioana STAFIE, șefă de promoție ICSFET 2022

Promoția Masterat ICSFET 2021

“Echilibru, pluriperspectivism tehnic, deschidere către noutate. Acestea sunt și trei dintre cele mai importante elemente pe care le-am luat în considerare când am ales acest program de studii de masterat, ICSFET.
Pe parcursul celor doi ani am fost încurajată permanent să exploatez eficient căile către o simbioză armonioasă între mediul academic și perspectiva profesională, iar proiectele de cercetare și gradele de libertate aferente puse la dispoziția noastră au contribuit la maximum în acest demers.
Deschiderea către cybersecurity și oportunitățile aferente (de informare, aprofundare și chiar angajare) din ce în ce mai numeroase apărute în cadrul acestui program mi-au lărgit și mai mult perspectivele, respectiv ariile de interes și sunt recunoscătoare pentru acest lucru.
Conceptele aprofundate și maniera în care acestea au fost abordate au consolidat caracterul politehnic al acestui program de studiu, reușind, cel puțin la nivel personal, să accentueze întrepătrunderea domeniilor de specialitate, în detrimentul reorientării către un specific profesional singular.
În cadrul acestei promoții ne-am confruntat și cu provocări suplimentare datorate contextului pandemic și sunt mulțumită de faptul că, împreună cu cadrele didactice, am reușit să transpunem inevitabilele dificultăți tehnice în beneficii și chiar într-un surplus de informații utile ce nu ar fi putut fi oferite în același mod într-un context normal.”

Alexandra-Polixenia PARASCHIVOIU, șefă de promoție ICSFET 2021

Promoția Masterat ICSFET 2020

“Chiar dacă 4 ani de licență mi-au format o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă electronică și telecomunicații, am considerat că o continuare a studiilor universitare ar constitui pentru mine un avantaj nu numai pentru a-mi îmbogăți cunoștințele, dar și pentru a pune în aplicare ceea ce învățasem până atunci. Am ales programul de masterat ICSFET deoarece am considerat că domeniul abordat este de actualitate și, de asemenea, solicitat în cadrul multinaționalelor. Pe parcursul celor 2 ani de masterat am învățat multe lucruri în domeniile calității, siguranței în funcționare și inteligenței artificiale. De asemenea, am obținut și o diplomă de auditor pentru sisteme de management al calității (ISO 9001) în urma participării la un curs coordonat de SRAC.
Acum, la absolvirea programului de masterat ICSFET, sunt angajată în domeniu la o companie multinațională și sunt foarte mulțumită de alegerea făcută în urmă cu 2 ani – acest program de masterat și aprofundarea cunoștințelor într-un domeniu interesant prin aspectele sale teoretice și practice. Încurajez proaspeții absolvenți de licență să continue studiile, iar dacă sunt pasionați de calitatea, fiabilitatea, securitatea sau testarea în electronică / telecomunicații / IT, să aleagă programul de masterat ICSFET, unde profesorii sunt dedicați și pregătiți să ofere studenților toate informațiile necesare pentru o carieră de succes în domeniu.”

Roxana PRUNDIȘ, șefă de promoție ICSFET 2020

Promoția Masterat ICSFET 2019

“Pasiunea mea pentru fiabilitate și calitate în telecomunicații m-a determinat să mă înscriu la programul de masterat ICSFET, am pornit cu așteptări mari care, în 2 ani de școală, au fost atinse și în unele momente chiar depășite. Am beneficiat de informații valoroase, primite din partea unor specialiști cu o experiență bogată și cu o carieră de succes. În cadrul cursului MCT (Managementul Calității Totale) am obținut un atestat de «Auditor extern Sisteme de Management al Securității Informației în conformitate cu normativul ISO 27001», ceea ce îmi lărgește orizontul profesional. Acum, la absolvire, pot să spun că acest program de masterat mi-a oferit instrumentele potrivite și informațiile necesare pentru a-mi transforma perspectivele profesionale în oportunități reale.”

Irina VASILE, șefă de promoție ICSFET 2019

Promoția Masterat ICSFET 2018

“Voi expune părerea mea prin răspunsul la două întrebări pe care sunt sigur că toți vi le puneți după ce absolviți ciclul de licență:

1) De ce să urmez un program de masterat după obținerea diplomei de licență (mai ales dacă deja am un job)?
Programul de masterat vă ajută să vă îmbogățiți cunoștințele și să vă definitivați pregătirea ca ingineri. Din punctul de vedere al carierei profesionale, obținerea titlului de Master vă va facilita accesul către o funcție de management în cadrul companiei pentru care lucrați.

2) De ce să aleg programul de masterat ICSFET?
Urmând programul de masterat ICSFET veți dobândi informații și cunoștințe care vă vor fi utile în cariera voastră profesională, indiferent de domeniul în care activați sau vă doriți să activați (telecomunicații, electronică, IT, audit etc.). Profesorii se axează pe dezvoltarea voastră din punct de vedere educațional și profesional, fiind de asemenea flexibili și înțelegători cu aceia dintre voi care sunt deja angajați la momentul începerii masteratului. Vă recomand cu căldură înscrierea la programul de studii de masterat ICSFET care este, din punctul meu de vedere, cea mai bună opțiune pe care o puteți face ca programe de masterat în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.”

Theodor MĂNDIȚĂ, șef de promoție ICSFET 2018

Promoția Masterat ICSFET 2017

“Programul de masterat ICSFET este locul în care ştiu că potenţialul fiecărui student este susţinut şi încurajat. Profesorii au fost foarte dedicaţi şi implicaţi în pregătirea noastră, iar cursurile variate din programă au combinat teoria cu practica, lucru foarte rar întâlnit. Dar ceea ce pot să vă spun, din propria mea experiență, este că fiecare coleg al meu care a vrut și a dorit să realizeze ceva a reușit, și încă din plin, în toate domeniile pe care și le-au ales fiecare pentru a le urma în cadrul carierei lor, atât universitare unele, cât și cele non-academice, pentru cei care au dorit ca după masterat să intre într-o înteprindere multinațională. După absolvirea masteratului ICSFET – Promoția 2017 – pot afirma că nu este vorba despre calificări și realizări, ci mai degrabă despre a satisface cererea cu oferta – să înțelegi ceea ce caută angajatorii, care este rolul necesar în organizație, modul în care o persoană se poate integra în organizație și ce se poate câștiga prin îndeplinirea rolului cerut. În concluzie, acest program are o abordare practică și actualizată la nevoile actuale ale societății.”

Iuliana TUDOR, șefă de promoție ICSFET 2017

Promoția Masterat ICSFET 2016

“Lucrez în domeniul IT încă de dinainte de a termina studiile de licență, ceea ce a jucat un rol decisiv în alegerea programului de masterat. Mi-ar fi plăcut să pot aprofunda anumite aspecte ale jobului, însă specificitatea acestuia nu mi-a permis. În acest context, programul ICSFET a fost alegerea ideală. Noțiunile pe care le-am dobandit în cei doi ani de studii se pot aplica principial oricărui proiect tehnic și mi-au fost de ajutor în finalizarea tuturor proiectelor mele profesionale. Pe parcursul întregului program am avut parte de sprijinul și înțelegerea profesorilor și am fost puternic încurajați în cariera profesională. În alegerea temei pentru lucrarea de disertație, eu și câțiva dintre colegii mei am ales să aplicăm noțiunile dobândite la masterat în anumite aspecte ale jobului și consider astfel că mi-am atins scopul.”

Laurenţiu-Florin VIŞAN, șef de promoție ICSFET 2016

Promoția Masterat ICSFET 2015

“În urma finalizării stagiului de licență am ales programul de masterat ICSFET condusă de sentimentul că din pregătirea mea nu făcea încă parte liantul necesar pentru a aglutina cunoștințele dobândite.
Am realizat pe parcursul următorilor doi ani faptul că teoria este în general aplicabilă cazurilor ideale, în timp ce pentru scenariile concrete, practice, cheia succesului constă într-o abordare pragmatică privind adaptarea produsului, procesului sau proiectului în funcție de impactul riscurilor la orice nivel pentru a interverti elementele invers proporționalității: fiabilitatea și efortul.
Ca absolventă a programului de masterat ICSFET mi s-a oferit oportunitatea de a-mi începe cariera ca inginer pentru asigurarea calității și fiabilității sistemelor informatice, ulterior continuând cu stagiul doctoral pentru cercetarea modalităților de eficientizare a întregului proces de dezvoltare și testare a produselor software, călăuzită pe tot parcursul de cea mai competentă comisie de specialiști în domeniul Calității și Fiabilității.”

Sabina-Daniela AXINTE, șefă de promoție ICSFET 2015


MAI MULTE INFORMAŢII

Admitere:

Desfășurare:

Absolvire:

Actualizat: 16.4.2024, 13:28 | Afișat: 9.8.2013, 23:25