Master postuniversitar / Studii aprofundate “Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii” (ICF)

Programul de Master postuniversitar / Studii aprofundate “Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii”, desfăşurat în cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, abordează problematica ingineriei, asigurării, certificării şi managementului calităţii şi siguranţei în funcţionare în domeniul sistemelor tehnice şi în special IT&C.

Calitatea şi fiabilitatea reprezintă un domeniu modern de studii, ai cărui absolvenţi sunt căutaţi la nivel naţional şi internaţional. O mare parte a absolvenţilor secţiei lucrează în compartimentele Calitate ale unor mari companii din ţară sau străinătate (Franţa, Anglia, Canada, Germania, Elveţia).

Absolvenţii care vor trece testele vor primi şi un certificat de auditor intern SMC-ISO9000 (cursuri scumpe, organizate de către diferite firme în acest scop).

Studenţii acestei specializări au beneficiat şi beneficiază de sprijinul programului SOCRATES. Un număr de peste 30 studenţi din anii terminali ai direcţiei de master “Ingineria calităţii şi fiabilităţii” au beneficiat în ultimii ani – prin concurs – de burse de studiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie la universităţi de prestigiu din Uniunea Europeană: Franţa (ENSAM Paris şi INP Grenoble), Italia (INP Torino), Olanda (Univ. Erasmus Rotterdam) şi Marea Britanie (Univ. Glasgow – Paisley), 18 dintre aceşti absolvenţi şi-au continuat / îşi continuă studiile de DOCTORAT în domeniul calităţii / fiabilităţii la aceste universităţi (12 dintre ei obţinând deja acest titlu ştiinţific).

Pentru anii universitari 2009-2011 sunt prevăzute mai multe burse SOCRATES la universităţi din Franţa, Olanda şi Portugalia pentru realizarea lucrării de disertaţie pe această problematică.

Durata acestui master este de 3 semestre, ultimul fiind alocat şi elaborării lucrării de disertaţie. Pentru anii universitari 2009-2011 sunt alocate 20 de locuri fără taxă acestei direcţii de specializare.

În cadrul acestei direcţii de specializare se desfăşoară următoarele cursuri:

COD

CURSURI

P.C.

SEM. 1

SEM. 2

SEM. 3

Forma
de
verificare

C

S

L

P

C

S

L

P

C

S

L

P

I II III
04.S.11.O.401 Modelarea stocastica si statistica aplicata 8

2

1

E
04.S.11.O.402 Tehnici avansate in fiabilitate si mentenabilitatea sistemelor 10 3 2 1 E
04.S.11.O.403 Arhitecturi tolerante la defectari 10 2 2 E
04.S.11.O.407 Prelucrarea datelor cu Matlab 4

1

1

V
04.S.11.O.404 Managementul calitatii totale 8

2

1

E
04.S.11.O.405 Asigurarea si certificarea calitatii si fiabilitatii 10

3 2

1

E
04.S.11.O.406 Diagnoza defectelor si proiectarea pentru testabilitate 10

2 2 E
Pregatire proiect de disertatie 30 4 10
TOTAL 90 7 2 4 2 5 7 1 2 12
15 13 14

Notă:
C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect
E – Examen | V – Verificare
P.C. – puncte credit

Conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în învăţământul universitar de masterat în UPB, concursul de admitere (pentru specializarea ICF) constă din două probe:

a) Proba 1: examinarea dosarelor de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenţă

b) Proba 2: examen scris.
– Subiectele I şi II obligatorii din Limbaje de programare (limbajul C) şi Tehnici de programare.
– Subiectul III la alegere între Teoria Transmisiunii Informaţiei (TTI) şi Elemente de teoria calităţii şi fiabilităţii.

Un program de master se va şcolariza doar dacă se va putea organiza o formaţie de studiu potrivit reglementărilor Senatului UPB. Dacă numărul candidaţilor admişi la unanumit program va fi mai mic decât numărul minim stabilit pentru formaţia de studiu, respectivul program de studiu nu va putea fi şcolarizat în anul universitar 2009/2010 şi se va relua repartizarea candidaţilor admişi.

TEMATICA DE CONCURS

Proba 2
– Examen scris –

Limbaje de programare (limbajul C) – obligatoriu
Tehnici de programare – obligatoriu
Teoria transmisiuniii informaţiei (TTI) sau Elemente de teoria calităţii şi fiabilităţii * – la alegere

I. Limbaje de programare (limbajul C)– obligatoriu

1) Operatori si expresii. Mod de utilizarea. Proprietati.
2) Instructiuni standard in limbajul C. Operare.
3) Clase de memorie. Variabile.
4) Programarea procedurala. Functii.
5) Tablouri de date. Mod de utilizare. Proprietati.
6) Pointeri. Operare. Proprietati.
7) Modul grafic. Utilizare. Proprietati.

II. Tehnici de programare – obligatoriu

1) Structuri de date. Moduri de utilizare.
2) Algoritmi de sortate si selectie.
3) Liste. Tipuri de liste. Caracteristici privind implementarea listelor.
4) Arbori ordonati. Arbori binari. Operarea cu arbori.
5) Moduri de evaluarea a eficientei unui algoritm.

III. Teoria Transmisiunii Informaţiei (TTI)* – la alegere

1) Matricea de control H si proprietatile ei pentru detectia si corectia erorilor
2) Codul Hamming grup corector de o eroare
3) Codul Hamming ciclic corector de o eroare
4) Valori medii statistice si temporale pentru semnale aleatoare. Semnale stationare.
5) Teorema Wiener-Hincin
6) Proprietatile functiei de autocorelatie
7) Trecerea semnalelor aleatoare prin sisteme liniare
8) Criteriul lui Bayes pentru decizie binara

IV. Elemente de teoria calităţii şi fiabilităţii* – la alegere
Capitole predate la materiile: STD / PSSE / FDSM / CFER / IMCSF (anii 4 si 5)

1) Calitatea si laturile ei: conformitatea si siguranta in functionare (fiabilitate, mentenabilitate, securitate). Definitii si modele matematice.
2) Controlul statistic de receptie al conformitatii.
3) Indicatori generali de fiabilitate si relatiile intre ei. Estimarea neparametrica si parametrica a indicatorilor de fiabilitate.
4) Fiabilitatea sistemelor. Evaluarea fiabilitatii sistemelor cu structura fiabilistica serie, paralel si nedecompozabila.
5) (x) Fiabilitatea sistemelor cu restabilire. Modele Markov pentru evaluarea fiabilitatii sistemelor reparabile.
6) (x) Fiabilitatea componentelor electronice. Variatia ratei defectorilor in functie de solicitari.
7) (x) Sisteme cu structura toleranta la defectari.
8) (x) Fiabilitatea retelelor de comunicatii. Modele matematice.

Nota: Subiectele (x) vor fi particularizate in functie de programa analitica a cursului (STD, PSSE, FDSM, CFER, IMCSF) urmat de catre candidati.

BIBLIOGRAFIE:

I.
[1] Angelica Bacivarov, I. Nastac – “Limbaje de programare. Limbajul C”, Tipografia UPB, Bucuresti, 1997
[2] Dumitru Iulian Nastac – “Programarea calculatoarelor in limbajul C. Elemente fundamentale”, Editura Printech 2006
[3] L. Negrescu – “Limbajul C”, vol. I-III, Editura Microinformatica, Cluj, 1994
[4] Note de curs Programarea calculatoarelor (anul 1)

II.
[1] Dumitru Iulian Nastac – “Structuri de date si algoritmi. Aplicatii”, Editura Printech 2008
[2] H. Schildt – “C++ Manual complet”, Editura Teora, 1997
[3] Note de curs Structuri de date si algoritmi (anul 1)

III.
[1] Al. Spataru – “Teoria transmisiunii informatiei”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1983
[2] A.T. Murgan – “Principiile Teoriei Informatiei in Ingineria Informatiei si a Comunicatiilor”, Editura Academiei Romane, Bucureşti, 1998
[3] Note de curs Teoria transmisiunii informatiei (anul 2)

IV.
[1] V. Catuneanu s.a. – “Materiale pentru electronica”, partea a II-a: Teoria fiabilitatii si control statistic.
[2] Angelica Bacivarov – STD, Note de curs (x).
[3] Ioan Bacivarov – FDSM, CFER, IMCSF – Note de curs (x)
[4] Adrian Mihalache – PSSE, FS – Note de curs (x)

NOTĂ: Programul de Studii aprofundate / Master postuniversitar “Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii” s-a încheiat în 2011.

Actualizat: 16.8.2013, 13:52 | Afișat: 15.8.2013, 11:01