A XIV-a ediție a Conferinţei Internaţionale “Calitate şi Siguranţă în Funcţionare” – CCF 2014

2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018

Cea de-a 14-a ediție a celei mai importante reuniuni științifice în domeniu ce se desfășoară în România, Conferința Internațională “Calitate și Siguranță în Funcționare” – CCF 2014, va fi organizată – conform periodicității deja stabilite – în perioada 18-19 septembrie 2014 în pitorescul cadru oferit de perla Carpaților românești, stațiunea Sinaia, în sălile elegantului Hotel Palace, din localitate.

Conferința Internațională “Calitate și Siguranță în Funcționare” CCF 2014 este organizată de către Asociația Societatea Română pentru Asigurarea Calității în cooperare cu mai multe organizații naționale și internaționale în domeniu și se va desfășura sub egida științifică a prestigiosului Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE.

Autorii trebuie să aibă în vedere la elaborarea lucrărilor faptul că în cadrul CCF 2014 pot fi abordate toate aspectele: inginerească, socio-tehnică, managerială, economică, juridică ș.a. și implicațiile calității și siguranței în funcționare (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate, securitate ș.a.). În consecință, diferitele puncte de vedere, inclusiv cele polemice, privind ingineria, managementul și certificarea calității și a siguranței în funcționare sunt binevenite în cadrul CCF 2014, organizatorii având în vedere organizarea mai multor dezbateri și “mese rotunde” asupra unor aspecte controversate ale acestui domeniu interdisciplinar de mare actualitate.

Tematica orientativă a conferinței – prezentată alăturat – dorește să reflecte progresele, oportunitățile, dar și problemele și provocările în domeniul calității pentru societatea și economia românească la acest debut de mileniu, în condițiile particulare ale crizei economice mondiale: cum poate contribui calitatea ca principal factor al competitivității – la ieșirea din criză, salvgardarea și rolul sistemelor de management dintr-o companie în condiții de criză, etc. Prin caracterul ei internațional și, în consecință, prin participarea unor specialiști cunoscuți în domeniu (în principal din țări ale Uniunii Europene), CCF 2014 poate constitui un veritabil benchmarking și “moment al adevărului” pentru organizațiile și specialiștii români: unde ne situăm în raport cu celelalte țări ale Uniunii Europene – din punct de vedere al cercetărilor, educației, managementului și legislației în domeniul calității și a siguranței în funcționare și ce avem de făcut în această direcție.

Tematica orientativă a CCF 2014

 • Managementul calității: ISO 9001
 • Managementul mediului: ISO 14001
 • Managementul sănătății și securității ocupaționale: OHSAS 18001
 • Managementul siguranței alimentelor: HACCP, ISO 22000, FSSC 22000
 • Managementul securității informației: ISO 27001
 • Noi abordări: managementul responsabilității sociale (SA8000)
 • Managementul riscului
 • Sisteme integrate de management
 • Managementul calității serviciilor (învățământ, sănătate, turism, sistemul bancar, etc.) și evaluarea satisfacției clientilor
 • Business Continuity Management (BCM)
 • TQM, Six Sigma, Instrumente ale managementului calității
 • Acreditare (organisme de certificare, laboratoare, personal), certificare (sisteme de management, produse și servicii) și audit
 • Tehnici moderne de control și evaluare a conformității
 • Evaluarea conformității produselor în domenii reglementate
 • Costurile calității (gestiunea calității)
 • Abordări moderne în dependabilitate, reziliență și evolvabilitate
 • Fiabilitate (metode matematice, proiectare, fiabilitatea previzională, experimentală și operațională, fiabilitatea factorului uman)
 • Mentenabilitate (managementul mentenanței, tehnici de mentenanță preventivă și corectivă, RCM)
 • Studiul asistat de calculator al calității și siguranței în funcționare
 • Calitate, fiabilitate și securitate în sectorul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (IT & C)
 • Legislație și standardizare în calitate și siguranță în funcționare

Termene importante

15 August 2014
– Transmiterea cererilor de înscriere pentru CCF 2014 prin fax 021 313 6335 sau e-mail CCF2014@srac.ro
– Plata participării fie numerar la sediul SRAC (se va elibera chitanță fiscală) sau OP în contul RO69BACX0000003001133000 deschis la Unicredit Tiriac Bank S.A. – suc. Panduri

Informații despre înscriere și cazare

Taxa de participare: 200 Euro/pers. + TVA. Aceasta include:

 • participarea la conferință;
 • mapa cu lucrările conferinței;
 • pauzele de cafea;
 • cina festivă.

Taxa pentru însoțitor: 30 Euro/zi + TVA. Aceasta include:

 • pauzele de cafea;
 • cina festivă.

Cazare
Hotel PALACE (www.palacesinaia.ro)

 • camera dublă: 215 lei
 • camera single: 170 lei

Tarifele de cazare includ micul dejun și toate taxele. Tarifele sunt preferențiale pentru perioada conferinței.

Mai multe informații: www.srac.ro/evenimente/ccf-2014

Program CCF 2014

icon_pdf Program CCF 2014


CCF 2014 – The International Conference “Quality and Dependability”

The 14th edition of the most important scientific reunion in the field that takes place in Romania, The International Conference “Quality and Dependability” CCF 2014 will be held – as periodicity already established – between the 18th-19th of September 2014  in the beautiful landscape of the Romanian ‘pearl’ of the Carpathians, Sinaia resort, in the elegant halls of Hotel Palace. The International Conference on Quality and Dependability – CCF 2014 is organized by the association Romanian Society for Quality Assurance, in cooperation with several national and international organizations in the field, under the scientific umbrella of the Institute of Electrical and Electronic Engineers – IEEE.

Authors should take into account when preparing the CCF 2014 works that can be addressed all sides: engineering, socio-technical, managerial, economic, legal and implications for quality and safety in operation (reliability, maintainability, availability, security, etc.). Consequently, the different points of view, including the polemic on engineering, management and quality certification and operational safety are welcome in the CCF in 2014, organizers taking into consideration the organization of more debates and “round tables” on some controversial aspects of this interdisciplinary field of great interest.

The conference’s orienting topics – presented here – are aimed at reflecting progress, opportunities, and problems and challenges in the field of quality Romanian society and economy at the beginning of this millennium, the particular conditions of global economic crisis: how can quality contribute as the main factor of competitiveness – to overcoming the crisis, safeguarding the role of the management of a company in crisis conditions, etc.. Through its international character and, consequently, with the participation of specialists known in the art (mainly from EU countries), CCF 2014 can be a real benchmarking and “moment of truth” for organizations and Romanian specialists: where we are in relation with other EU countries – in terms of research, education, management and legislation in the field of quality and reliability and we have to do in this direction.

CCF 2014 Topics

 • Quality management: ISO 9001
 • Environmental Management: ISO 14001
 • Occupational Health and Safety Management: OHSAS 18001
 • Food safety Management: HACCP, ISO 22000. FSSC 22000
 • Information Security Management: ISO 27001
 • New approaches: management of social responsibility (SA8000)
 • Risk management
 • Integrated Systems Management
 • Quality management services (education, health, tourism, banking, etc.) and evaluation of customer satisfaction
 • Business Continuity Management (BCM)
 • TQM, Six Sigma, quality management tools
 • Accreditation (certification bodies, laboratories, staff), certification (management systems, products and services) and audit
 • Modern control and conformity assessment techniques
 • Conformity assessment in the mandatory area
 • Quality costs (quality management)
 • Modern approaches in dependability, resilience and evolvability
 • Reliability (mathematical methods, design, prevision, experimental and operational reliability, human factor reliability)
 • Maintainability (maintenance management, preventive and corrective maintenance techniques, RCM)
 • Computer-aided study in quality and dependability
 • Quality, reliability and security in the IT&C industry
 • Legislation and standardization in quality and dependability

Important Deadlines

August 15th, 2014
– Sending the paper registrations for CCF 2014 (see below) via fax 021 313 6335 or e-mail at CCF2014@srac.ro
– Payment of the participating: CASH (tax receipt will be issued) or OP at RO69BACX0000003001133000 opened at Unicredit Tiriac Bank SA – Suc. Panduri

Info about registration and accommodation

Registration fee: 200 Euro/pers. + VAT. This includes:

 • conference participation;
 • conference papers;
 • coffee-breaks;
 • gala dinner.

Accompanying persons fee: 30 Euro/day + VAT. This includes:

 • coffee-breaks;
 • gala dinner.

Accommodation
PALACE Hotel (www.palacesinaia.ro)

 • Double room: 215 lei (approx. 48 Euro)
 • Single room: 170 lei (approx. 38 Euro)

The room rates include breakfast and all the taxes. The room rates are preferential.

More information: www.srac.ro/evenimente/ccf-2014?language=en-gb

CCF 2014 Agenda

icon_pdf CCF 2014 Agenda


Articolele prezentate de membrii Laboratorului EUROQUALROM

 • Ioan C. BACIVAROV, “Nine decades of modern quality. Walter A. Shewhart – A life devoted to quality”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 78-85, ISSN 1842-3566
 • Ionuţ-Daniel BARBU, Ioan BACIVAROV, “The Heartbleed Bug – a vulnerability in the OpenSSL cryptographic library”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 100-109, ISSN 1842-3566
 • Ioan-Cosmin MIHAI, Ioan BACIVAROV, Gabriel PETRICĂ, “Comparative study on cyber security assurance models”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 110-117, ISSN 1842-3566
 • Virgil Liviu Mircea ILIAN, Ioan C. BACIVAROV, “Rethinking robotic arms for research: a reliable, high precision, low cost design”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 197-200, ISSN 1842-3566
 • Costel CIUCHI, Angelica BACIVAROV, Ioan BACIVAROV, “On analysis of security and survivability of complex web systems”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 237-244, ISSN 1842-3566
 • Constantin-Eugen CORNEL, Angelica BACIVAROV, Ioan BACIVAROV, “Software fault tree reliability analysis using a Java-based reliability library”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 245-250, ISSN 1842-3566
 • Laura IANCU, Ioan BACIVAROV, “On security of mobile communication networks. A critical analysis of ZUC algorithm”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 251-258, ISSN 1842-3566
 • Cătălina GHERGHINA, Angelica BACIVAROV, “Interactive mobile telecommunications systems”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 259-268, ISSN 1842-3566
 • Ioan BACIVAROV, Marian FIROIU, “New framework for security risks management and asset protection in the context of ISO 31000:2009 standard”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 278-287, ISSN 1842-3566
 • Sabina-Daniela AXINTE, Alice-Cristiana ALEXANDRU, Ioan BACIVAROV, “Implementation of quality management system using QFD analysis”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 288-293, ISSN 1842-3566
 • Dorina-Luminița COPACI, Angelica BACIVAROV, “On design of resilient communication networks”, Proceedings of the 14th International Conference on Quality and Dependability, Sinaia, Romania, September 17th–19th, 2014, pp. 305-312, ISSN 1842-3566

În cadrul conferinţei, sesiunea plenară “Fiabilitate, Risc, Securitate” s-a desfăşurat sub conducerea chairmen-ilor prof. univ. dr. ing. Ioan BACIVAROV de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea ETTI, Preşedintele Asociaţiei Române pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei (ARASEC) şi lect. univ. dr. ing. Ioan-Cosmin MIHAI de la Academia de Poliţie “Al. I. Cuza” din Bucureşti, vicepreşedinte ARASEC.

Actualizat: 27.7.2022, 13:47 | Afișat: 1.9.2014, 17:48