A XIII-a Conferinţă Internaţională “Calitate şi Siguranţă în Funcţionare” – CCF 2012

2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018

 • Cea de a 13-a ediţie a celei mai importante reuniuni ştiinţifice în domeniu ce se desfăşoară în România, Conferinţa Internaţională “Calitate şi Siguranţă în Funcţionare” – CCF 2012, va fi organizată – conform periodicităţii deja stabilite – în perioada 5 – 7 septembrie 2012 în pitorescul cadru oferit de perla litoralului românesc, staţiunea Neptun.
 • Conferinţa Internaţională “Calitate şi Siguranţă în Funcţionare” – CCF 2012 este organizată de către Asociaţia Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii în cooperare cu mai multe organizaţii naţionale (intre care si EUROQUALROM – ETTI – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti) şi internaţionale în domeniu şi se va desfăşura sub egida ştiinţifică a prestigiosului Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE, ceea ce este în măsură să crească importanţa evenimentului şi să-i accentueze deschiderea internaţională.
 • Potenţialii autori trebuie să aibă în vedere la elaborarea lucrărilor că în cadrul CCF 2012 pot fi abordate toate laturile: inginerească, socio-tehnică, managerială, economică, juridică ş.a. şi implicaţiile calităţii şi siguranţei în funcţionare (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate, securitate ş.a.). În consecinţă, diferitele puncte de vedere, inclusiv cele polemice, privind ingineria, managementul şi certificarea calităţii şi a siguranţei în funcţionare sunt binevenite în cadrul CCF 2012, organizatorii având în vedere organizarea mai multor dezbateri şi “mese rotunde” asupra unor aspecte controversate ale acestui domeniu interdisciplinar de mare actualitate.
 • Tematica orientativă a conferinţei – prezentată alăturat – doreşte să reflecte progresele, oportunităţile, dar şi problemele şi provocările în domeniul calităţii pentru societatea şi economia românească la acest debut de mileniu, in condiţiile particulare ale crizei economice mondiale: cum poate contribui calitatea – ca principal factor al competitivităţii – la ieşirea din criză, salvgardarea si rolul sistemelor de management dintr-o companie în condiţii de criză etc. Prin caracterul ei internaţional, şi în consecinţă, prin participarea unor specialişti cunoscuţi în domeniu (în principal din ţări ale Uniunii Europene), CCF 2012 poate constitui un veritabil benchmarking şi “moment al adevărului” pentru organizaţiile şi specialiştii români: unde ne situăm – în raport cu celelalte ţări ale Uniunii Europene – din punct de vedere al cercetărilor, educaţiei, managementului şi legislaţiei în domeniul calităţii şi a siguranţei în funcţionare şi ce avem de făcut în această direcţie.
 • Informaţii suplimentare despre CCF 2012 pot fi obţinute de pe site-ul srac.ro/srac_eng.php?id=287&meniu=6

TEMATICA ORIENTATIVĂ a CCF 2012

 • Managementul calităţii: ISO 9000 după două decenii şi jumătate
 • Managementul mediului: ISO 14000
 • Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: OHSAS 18001
 • Managementul siguranţei alimentare: HACCP, ISO 22000
 • Managementul securităţii informaţiei: ISO 27000
 • Noi abordări: managementul responsabilităţii sociale (SA 8000)
 • Managementul riscului
 • Sisteme integrate de management
 • Managementul calităţii serviciilor (învăţământ, sănătate, turism, sistemul bancar etc.) şi evaluarea satisfacţiei clienţilor
 • Business Continuity Management (BCM)
 • TQM, Six Sigma, Instrumente ale managementului calităţii
 • Acreditare (organisme de certificare, laboratoare, personal), certificare (sisteme de management, produse şi servicii) şi audit
 • Tehnici moderne de control şi evaluare a conformităţii
 • Evaluarea conformităţii produselor în domenii reglementate
 • Costurile calităţii (gestiunea calităţii)
 • Abordări moderne în dependabilitate, rezilienţă şi evolvabilitate
 • Fiabilitate (metode matematice, proiectare, fiabilitatea previzională, experimentală şi operaţională, fiabilitatea factorului uman)
 • Mentenabilitate (managementul mentenanţei, tehnici de mentenanţă preventivă şi corectivă, RCM)
 • Studiul asistat de calculator al calităţii şi siguranţei în funcţionare
 • Calitate, fiabilitate şi securitate în sectorul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor (IT & C)
 • Legislaţie şi standardizare în calitate şi siguranţă în funcţionare

Termene importante

 • Acceptarea lucrărilor este bazată pe analiza de către Comitetul internaţional de program al CCF 2012, a unui rezumat de o pagină (elaborat în limba engleză).
 • Termenul pentru trimiterea rezumatelor a fost extins până la data de 15 iulie 2012
 • Se recomandă transmiterea rezumatelor şi a lucrărilor pe cale electronică pe adresa prof. dr. ing. Ioan C. Bacivarov (Chairman International Scientific Committee CCF 2012): bacivaro@euroqual.pub.ro
 • Notificarea acceptării lucrărilor si modelul de redactare a lucrărilor – pentru publicarea în volumul conferinţei: Quality and Dependability – Proceedings of CCF 2012 – vor fi transmise autorilor lucrărilor în cauză în timp util.

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY AND DEPENDABILITY CCF 2012

The beginning of September 2012 brings for your attention a prestigious international event which does not have to miss from the agenda of every Romanian manager or specialist. Now at the 13th edition, this scientific reunion will take place at Neptun, one of the most elegant and luxurious Romanian sea resorts, placed in an area of relatively rich vegetation, the forest Comorova, at the Black Sea.

The event will take place – according to the usual periodicity- between the 5th and the 7th of September 2012 at Doina Complex, and will be organized by The Romanian Society for Quality Assurance, in cooperation with several national and international organizations in the field. The approached themes bring to your attention information, trends, ideas and concepts essential for the functional market economy.

The potential authors should consider, when elaborating the papers, that within CCF 2012 all sides will be approached: engineering, social-technical, managerial, economic, legal, etc. and the implications of quality and dependability (reliability, maintainability, safety, etc.). Consequently, various views, including the polemic ones, concerning the engineering, management and certification, dependability, etc. are welcome at CCF 2012. The organizers plan several debates and ‘round tables’ on controversial aspects of this inter-disciplinary field.

The conference’s orienting topics, presented hereafter, are aimed at reflecting both the evolutions, opportunities and the problems and challenges in the field of quality for the Romanian society and economy at this beginning of the millennium, under particular conditions of the global crisis: how can the quality, as a main factor of competitiveness, rescue and safeguard, and the role of a management system for a company in crisis conditions etc. Through its international character and, therefore, through the participation of well-known professionals in the field (mainly from EU countries), CCF 2012 may be considered as a real benchmark and ‘moment of truth’ for Romanian organizations and professionals: where we are in comparison to other European countries in terms of research, education, management and legislation in the field of quality and dependability and what are the trends.

CONFERENCE TOPICS

1. Quality management: ISO 9000 series after 2 and half decades
2. Environmental management: ISO 14001
3. Occupational health and safety management: OHSAS 18001
4. Food safety management: HACCP, ISO 22000, FSSC
5. Information security management: ISO/IEC 27001
6. Business Continuity Management (BCM) BS 25999
7. New approaches: social accountability management (SA8000, IQNet SR10)
8. Integrated management systems
9. Service quality management (education, health care, tourism, banking system, etc.) and evaluation of customer satisfaction
10. TQM, Six Sigma, quality management tools
11. Accreditation (certification bodies, laboratories, personnel), certification (management systems, products, services) and audit
12. Modern control and conformity assessment techniques
13. Conformity assessment in the mandatory area
14. Quality costs (managing quality)
15. Modern approaches in dependability, resilience and evolvability
16. Reliability (mathematical methods, design, prevision, experimental and operational reliability, human factor reliability)
17. Maintainability (maintenance management, preventive and corrective maintenance techniques, RCM)
18. Computer-aided study in quality and dependability
19. Quality, reliability and security in the IT&C industry
20. Legislation and standardization in quality and dependability.

Important deadlines

27th of Aug 2012 – Sending the registrations (fill in the form below).

Important e-mail: CCF2012@srac.ro (General Chairman CCF 2012 – PhD eng. Dan G. Stoichitoiu) and bacivaro@danube.euroqual.pub.ro (Chairman of CCF 2012 International Scientific Committee – Prof. PhD eng. Ioan C. Bacivarov)

The papers shall be elaborated based on this model.

Participation (for attending CCF 2012, please fill in the Registration Form):
Conference fee: EUR 250/pers.
The fee includes:
• Conference attendance;
• Map with the conference papers;
• Coffee breaks;
• Festive dinner.

Fee for accompanying persons: 30 EUR/day
The fee includes:
• Coffee breaks;
• Festive dinner.

The payment shall be made by wire payment in the bank account RO04BACX0000003001133006 opened at the Unicredit Tiriac Bank SA – Panduri Subsidiary (SWIFT BACX ROBU) or in cash, at the Conference opening.

Accommodation
The room reservation can be made by filling in the attached Accommodation Form, and the payment will be made, based on the invoice issued by the chosen hotel.
The accommodation fees are provided at special rates and can only be guaranteed until the deadline specified on the Accommodation Form: 1st of July 2012.


Model de redactare a lucrărilor

icon_doc Model

Program

icon_pdf Program CCF 2012

Articolele prezentate de membrii Laboratorului EUROQUALROM

 • Alin MIHALACHE, Fabrice GUERIN, Mihaela BARREAU, Ioan BACIVAROV, Angelica BACIVAROV, “Dependability Estimation of Mechatronic Systems”, QUALITY and DEPENDABILITY – PROCEEDINGS of the 13th International Conference in Quality and Dependability – CCF2012, Neptun, September 5th–7th, 2012, pag. 53
 • Ioan-Cosmin MIHAI, Ioan C. BACIVAROV, “Analysis of the Main Types of Cyber Attacks in Romania”, QUALITY and DEPENDABILITY – PROCEEDINGS of the 13th International Conference in Quality and Dependability – CCF2012, Neptun, September 5th–7th, 2012, pag. 98
 • Virgil L.M. ILIAN, Ioan C. BACIVAROV, “Using Leaky Integrators in the Administration of Faults in an Autonomous Robot”, QUALITY and DEPENDABILITY – PROCEEDINGS of the 13th International Conference in Quality and Dependability – CCF2012, Neptun, September 5th–7th, 2012, pag. 192
 • Virgil L.M. ILIAN, Ioan C. BACIVAROV, “Fault Tree Analysis as a Reliability Management Technique in Autonomous Robots”, QUALITY and DEPENDABILITY – PROCEEDINGS of the 13th International Conference in Quality and Dependability – CCF2012, Neptun, September 5th–7th, 2012, pag. 196
 • Ioan-Cosmin MIHAI, Angelica BACIVAROV, Ioan C. BACIVAROV, “Survivability Analysis Based on Attack Models”, QUALITY and DEPENDABILITY – PROCEEDINGS of the 13th International Conference in Quality and Dependability – CCF2012, Neptun, September 5th–7th, 2012, pag. 200
 • Laura IANCU, Ioan C. BACIVAROV, “Researches Concerning Security in LTE (Long Term Evolution) Mobile Networks”, QUALITY and DEPENDABILITY – PROCEEDINGS of the 13th International Conference in Quality and Dependability – CCF2012, Neptun, September 5th–7th, 2012, pag. 289
 • Costel CIUCHI, Laura IANCU, Gabriel PETRICĂ, Angelica BACIVAROV, “Vulnerabilities and Risk Analysis in Document Management Systems”, QUALITY and DEPENDABILITY – PROCEEDINGS of the 13th International Conference in Quality and Dependability – CCF2012, Neptun, September 5th–7th, 2012, pag. 297
 • Costel CIUCHI, Laura IANCU, Gabriel PETRICĂ, Ioan C. BACIVAROV, “Development of a Decisional Strategy on Complex Systems Survivability”, QUALITY and DEPENDABILITY – PROCEEDINGS of the 13th International Conference in Quality and Dependability – CCF2012, Neptun, September 5th–7th, 2012, pag. 310
 • Angelica BACIVAROV, Ioan C. BACIVAROV, “Strategies for the Implementation of Resilient High Functional Importance Socio-Technical Systems”, QUALITY and DEPENDABILITY – PROCEEDINGS of the 13th International Conference in Quality and Dependability – CCF2012, Neptun, September 5th–7th, 2012, pag. 330
 • Ioan C. BACIVAROV, Angelica BACIVAROV, “Media Quality Management Certification. New Approaches”, QUALITY and DEPENDABILITY – PROCEEDINGS of the 13th International Conference in Quality and Dependability – CCF2012, Neptun, September 5th–7th, 2012, pag. 363
Actualizat: 27.7.2022, 13:49 | Afișat: 13.8.2013, 10:47