Master universitar “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

PREZENTARE
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ADMITERE
INFORMAŢII UTILE
LUCRAREA ŞI EXAMENUL DE DISERTAŢIE
DOWNLOAD SUPORT CURS
ABSOLVENŢI AI PROGRAMELOR DE MASTER ICSFET / ICF


PREZENTARE

PREZENTARE GENERALĂ

Cuvinte cheie: inginerie, management, certificare, calitate, fiabilitate, securitate, risc, testabilitate

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Cunoaşterea bazelor teoretice şi furnizarea cunoştinţelor aplicative pentru soluţionarea problemelor calităţii şi siguranţei în funcţionare specifice electronicii, telecomunicaţiilor şi IT în strânsă corelaţie cu aspectele tehnologice.

B. Crearea abilităţilor necesare pentru proiectare şi cercetare în ingineria calităţii, fiabilităţii, mentenabilităţii şi a securităţii vizând proiectarea, fabricarea, testarea şi mentenanţa optimală pentru domeniile electronică şi IT&C.

C. Competenţe vizând atât aspectele tehnice, cât şi cele economice, juridice şi privind certificarea şi standardizarea în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare.

D. Capacitatea de a avea o viziune la nivel de sistem şi de a urma proceduri specifice de proiectare pentru calitate şi fiabilitate, risc, analize de fiabilitate/securitate şi diagnoză, studii legate de fizica defectelor ş.a.

Master-ul universitar “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET):

 • Master interdisciplinar modern, ai cărui absolvenţi sunt solicitaţi de companiile româneşti şi multinaţionale pentru a conduce compartimentele calitate – fiabilitate – securitate sau a lucra în departamentele proiectare, testare, QA (Quality Assurance), securitate etc.
 • Obiectivele programului: realizarea unei pregătiri de nivel înalt în domeniul ingineriei calităţii şi siguranţei în funcţionare (ultima incluzând fiabilitatea, mentenabilitatea şi securitatea) pentru licenţiaţii din domeniile electronicii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. În cadrul masterului se formează competenţele şi se dau instrumentele şi tehnicile pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare din acest domeniu actual al spaţiului economic european unificat.
 • Pe baza convenţiei de cooperare cu cea mai importantă organizaţie din România în domeniu – Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), unele cursuri/aplicaţii sunt ţinute de către specialiştii SRAC.
 • SRAC a sponsorizat în anii universitari 2008-2009 şi 2009-2010 cursurile de pregătire a câte 8 studenţi ai Masterului ICSFET/ICF, care au obţinut astfel titlul de Auditor extern Sisteme de Management al Securităţii Informaţiei în conformitate cu normativul ISO 27001 (absolvenţii putând efectua apoi – iniţial alături de auditori cu experienţă, iar apoi şi independent – AUDITURI EXTERNE ale Sistemelor de Management al Securităţii Informaţiei – în conformitate cu normativul ISO 27001). Astfel de cursuri de auditori externi organizate şi sponsorizate de către SRAC vor avea loc şi în anii următori.
 • Durata acestui master de cercetare este de 4 semestre, ultimul fiind alocat şi elaborării lucrării de disertaţie.
 • Prin programul ERASMUS se oferă – prin concurs – burse la Departamentul Calitate – Fiabilitate al Universităţii din Angers (Franța).

PREZENTARE DETALIATĂ

1. Denumirea programului de master
INGINERIA CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE ÎN ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII (ICSFET)
Responsabil: Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV

2. Tipul şi durata programului de master
Master de cercetare, 4 semestre

3. Obiectivele programului
Realizarea unei pregătiri de nivel înalt în domeniul Ingineriei Calităţii şi Siguranţei în funcţionare (ultima incluzând Fiabilitatea, Mentenabilitatea şi Securitatea) pentru licenţiaţii din domeniile electronicii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. În cadrul masterului se formează competenţele şi se dau instrumentele şi tehnicile pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare din acest domeniu actual al spaţiului economic european unificat.

Formarea resursei umane înalt calificate necesare domeniului calităţii şi siguranţei în funcţionare reprezintă o necesitate acută, mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană, întreprinderile şi companiile în domeniul electronicii şi IT&C având o acută nevoie de tineri ingineri cu o astfel de pregătire pentru compartimentele calitate-fiabilitate, restructurate sau nou formate. În plus, calitatea şi siguranţa în funcţionare (în special securitatea) au reprezentat şi reprezintă domenii cheie de cercetare pentru programele cadru 6 şi 7 ale Uniunii Europene, în scopul realizării Strategiei Lisabona 2000; de aceea institutele de cercetare din România sau alte ţări ale U.E. reclamă cu insistenţă astfel de specialişti, capabili să soluţioneze proiecte de cercetare complexe, interdisciplinare, multe dintre ele cu componente importante sau orientate spre fiabilitate/securitate.

De menţionat că masterul Ingineria Calităţii şi Siguranţei în Funcţionare în Electronică şi Telecomunicaţii (ICSFET) se bazează pe experienţa şi pe îmbunătăţirile aduse – timp de un deceniu – masterului Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii (ICF), unul dintre masterele de succes dezvoltate în cadrul Facultăţii ETTI; majoritatea absolvenţilor acestui master au fost angajaţi în compartimentele Calitate-Fiabilitate din întreprinderi şi companii româneşti sau multinaţionale, pregătirea lor fiind favorabil apreciată de către angajatori.

4. Competenţe generale şi competenţe specifice
Programul de masterat ICSFET promovează în primul rând formarea unor competenţe generale în ingineria şi managementul calităţii, fiabilităţii şi securităţii sistemelor complexe. Prin cursuri, aplicaţii, proiecte şi studii de caz se accentuează, desigur, dezvoltarea unor competenţe specifice domeniul electronicii, tehnologiei informaţiei şi telecomunicaţiilor. Astfel, se are în vedere înarmarea absolvenţilor cu metodele adecvate evaluării fiabilităţii componentelor şi sistemelor electronice şi de telecomunicaţii, analizei fiabilităţii şi securităţii sistemelor complexe de mare răspundere funcţionala (AMDEC, arbori de defectare, diagrame cauză–efect ş.a.), implementării sistemelor tolerante la defectări, evaluării fiabilităţii hardware-ului şi software-ului etc. Cursurile, laboratoarele, activitatea de cercetare desfăşurate în acest master creează abilităţile necesare pentru dezvoltări/cercetări pe această problematică; astfel absolventul acestui master este capabil să proiecteze, să dezvolte, să fabrice, să testeze şi să întreţină sisteme electronice şi de telecomunicaţii la un nivel ridicat de fiabilitate pentru un cost optimal.

De menţionat că este avută în vedere nu numai latura tehnică, dar şi latura managerială şi legislativă, ca şi cea legată de standardizarea în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare, cu precădere cea legată de certificarea sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate, responsabilitate socială şi securitate informaţională. Dezvoltarea acestor ultime aspecte este favorizată de convenţiile de colaborare existente între Laboratorul EUROQUALROM – UPB şi Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), principala organizaţie de certificare din România, și ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației.

Programul secţiei a fost elaborat pentru a fi compatibil cu cel al altor universităţi din U.E., care dezvoltă mastere similare, în scopul facilitării schimbului de profesori/studenţi în cadrul programelor educaţionale şi de cercetare ale U.E.

5. Grupuri ţintă (potenţialii candidaţi vizaţi de programul de master)
Potenţialii candidaţi vizaţi de acest program de master sunt absolvenţii de studii universitare de licenţă din domeniile: inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ştiinţe inginereşti aplicate, inginerie electrică, ingineria sistemelor, informatică, inginerie aerospaţială – specializarea echipamente şi instalaţii de aviaţie, inginerie de armament, rachete şi muniţii, inginerie energetică – specializările energetică şi tehnologii nucleare şi ingineria sistemelor energetice, inginerie şi management – specializarea inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic, care vor să se specializeze în acest domeniu interdisciplinar actual.

6. Personalul didactic existent în facultate (facultăţi) care va fi implicat în programul de master.
Cadrele didactice implicate în dezvoltarea acestui program de master sunt în majoritate din Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) şi sunt printre cei mai competenţi specialişti din ţară în domeniul abordat. Experienţa didactică (de peste 35 de ani în învăţământul universitar / postuniversitar în acest domeniu) de lucru cu studenţii oferă garanţia unui proces de învăţământ de calitate ireproşabilă. De asemenea, experienţa în cercetare, ca şi rezultatele concretizate în importantul număr de lucrări publicate, constituie o garanţie pentru atingerea tuturor obiectivelor acestei forme de şcolarizare. Un număr de cadre didactice implicate au coordonat programe naţionale şi internaţionale în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare (inclusiv două programe TEMPUS de tip JEP) şi au efectuat stagii de cercetare sau perfecţionare didactică la Universităţi similare din U.E. în cadrul unor programe – comune sau individuale – pe problematica prezentului master sau au predat – în calitate de profesori invitaţi – cursuri de specialitate la universităţi din Uniunea Europeană.

De menţionat că unele dintre cursurile de specialitate privind asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii, managementul calităţii, securitatea sistemelor informatice, controlul calităţii proceselor tehnologice ş.a. sunt ţinute de cunoscuţi specialişti în domeniu din Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), Asociaţia Română pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei (ARASEC), Institutul pentru Microtehnologii (IMT) şi Academia de Poliţie.

Menţionăm cadrele didactice implicate în acest program:

Prof. dr. ing. Ioan C. BACIVAROV, Responsabil Master, Departamentul Tehnologie Electronică şi Fiabilitate (T.E.F.), Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei (ARASEC)
Prof. dr. ing. Angelica BACIVAROV, Departamentul T.E.F.
Prof. dr. ing. Adrian MIHALACHE, Departamentul T.E.F.
Prof. dr. ing. Norocel CODREANU, Departamentul T.E.F.
Prof. dr. ing. Ciprian IONESCU, Departamentul T.E.F.
Conf. dr. ing. Iulian NĂSTAC, Departamentul T.E.F.
Conf. dr. ing. Orest OLTU, Departamentul T.E.F.

Cadre didactice asociate:

CP1 dr. ing. Marius BÂZU, Director al Laboratorului Fiabilitate, Institutul pentru Microtehnologii (IMT), Bucureşti
CP1 dr. ing. Dan STOICHIŢOIU, Preşedinte al Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), Bucureşti
Conf. dr. ing. Cosmin MIHAI, Academia de Poliţie Al. I. Cuza Bucureşti, Vicepreşedinte ARASEC
Dr. ing. Cristinel RONCEA, Director tehnic SRAC Bucureşti

7. Baza materială care va susţine programul de master
Activităţile din cadrul acestui program de master se desfăşoară – în principal – în laboratoarele aferente centrului didactic şi de cercetare EUROQUALROM – Calitate, Siguranţă în Funcţionare şi Tehnologii Informaţionale care dispune de o bună bază materială:

Laborator “Calitate şi siguranţă în funcţionare”, sala B032 (corp B), responsabil: Prof. dr. Ioan Bacivarov, capacitate: 20 studenţi;
Laborator “Computer-aided quality and reliability”, sala B304 (corp B), responsabil: Prof. dr. Angelica Bacivarov, capacitate: 12 studenţi (laborator realizat şi dotat cu suport TEMPUS în cadrul S-JEP “EUROQUALROM”).

Cele două laboratoare sunt interconectate prin 2 switch-uri şi fac parte dintr-o reţea locală compusă din 30 staţii de lucru, gestionate de 2 servere: unul de Intranet şi unul de Internet. Alte facilităţi: – la nivel hardware: – 5 imprimante (inkjet şi laser jet); – 2 scannere; – 2 multifuncţionale (copiator, scanner, printer); – 2 copiatoare tip Xerox de mare capacitate; – 2 calculatoare portabile, 2 retroproiectoare şi un videoproiector (posibilitatea unor prezentări multimedia în cadrul unor cursuri, seminarii, conferinţe); – la nivel software: posibilităţi experimentale privind: – rulări programe în STATISTICA şi MATLAB, C++, Visual C++; – implementare baze de date cu MSQL Server; – aplicaţii multimedia; – rulări programe specializate în calitate/fiabilitate, incluzând Robust, Markov. Reliasoft, RDF2000; – proiectare / realizare sisteme tolerante la defectări, diagnoza sistemelor; – simularea unor defecte sau situaţii reale, prin rularea unor programe proprii.

În plus, în cadrul altor centre de cercetare din departament (ale căror cadre didactice sunt angajate în predarea orelor din cadrul acestui master) şi în cadrul Laboratorului de fiabilitate al Institutului pentru Microtehnologii se dispune de o bază materială competitivă care poate susţine cu succes activităţile didactice şi de cercetare (inclusiv investigaţiile legate de fizica defectelor şi încercările de fiabilitate).

Laborator CETTI, sala B302 (corp B), responsabil: Prof. dr. Norocel Codreanu, capacitate 15 studenţi
Lista selectivă a echipamentelor:
- Camera termoviziune SC640- FLIR SYSTEM
- Camera climatică ESPEC SH-241
- Etuvă termostată CALORIS
- Aparat inspecţie optică Pulsar MV40
- Aparat inspecţie optică DIMA VC3011
- Echipament Repair&Rework PDR X410

Laborator Fiabilitate şi testare, IMT Bucureşti, responsabil CP1 dr. ing. Marius Bâzu, capacitate 15 studenţi.
Lista selectivă a echipamentelor:
- Echipamente pentru testări combinate (solicitări electrice, temperatură, umiditate, presiune etc.): Espec Europe (Germany) / EHS 211M
- Echipamente pentru măsurători electrice: Keithley (UK) / 4200SCS: C-V units 3532-50, DMM 2700-7700 and 2002; 6211-2182
- Echipamente pentru testări electrice şi termice : MEMMERT (Germany) / 3 climatic chambers UFB 400, 53 l, Temperature range: +5°C over ambient…220°C (± 0,5°C) Agilent (USA) / Rack N6711A, with 4 module sourses: N6741B (5V, 20A, 100W), N6743B (20V, 5A, 100W), N6746B (100V, 1A, 100W) and N6773A (20V, 15A, 300W)
- Echipamente pentru testări mecanice: Cambridge Vibration (UK) / MRAD 0707-20
- Echipamente pentru testări termice: Espec Europe (Germany) / TSE-11-A, Compact type (air-to-air), 11 liters, Low temperature chamber (-65…0°C) and High temperature chamber (+60…200°C)
- Echipamente pentru testări combinate: TIRA (Germany) / TV 55240/LS

Laborator “Compatibilitate electromagnetică”, sala B304A (corp B), responsabil: Conf. dr. ing. Orest Oltu, capacitate 15 studenți, dotat cu echipamente utilizate pentru studiul compatibilităților electromagnetice.

8. Programe de cercetare care pot constitui suportul pentru programul de master

• SISTEME SOCIO-TEHNICE REZILIENTE TOLERANTE LA ERORI/DEFECTĂRI, program IDEI, grant CNCSIS 630 – perioada 2007-2010
• Project Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP, ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING IN EUROPE – perioada 2006-2010
• NoE ReSIST – Reţeaua de excelenţă în domeniul siguranţei în funcţionare dezvoltată în cadrul Programului cadru 6 (PC6) al U.E.- perioada 2006-2009
• Parteneriate şi acorduri bilaterale de cooperare ştiinţifică, respectiv educaţională – Socrates/Erasmus în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare (perioada 2008-2011) dintre laboratorul EUROQUALROM din ETTI-UPB şi:
- Departamentul Calitate-Fiabilitate, Universitatea Angers, Franţa;
- TIMA, Institut National Polytechnique de Grenoble, Franţa;
- CPI, ENSAM Paris, Franţa;
- Centrul pentru Managementul Calităţii, Universitatea Erasmus, Rotterdam, Olanda;
- Centrul pentru Calitate, Universitatea Scoţiei de Vest, Paisley, Marea Britanie.

Pe baza acestor acorduri/parteneriate cu colective de cercetare importante în domeniul calitate/fiabilitate, studenţi ai programului de Master ICSFET pot efectua stagii în străinătate (inclusiv pentru elaborarea lucrării de disertaţie); de asemenea, unele cadre didactice care vor preda în cadrul acestui Master sunt profesori invitaţi de la universităţile menţionate (între care prof. dr. A. Barreau, prof. dr. Fabrice Guerin, prof. dr. A. Kobi, conf. dr. Christian Robledo ş.a. de la Universitatea din Angers).

Există o bună experienţă în acest caz în cadrul Masterului precedent “Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii” (ICF), precursor al masterului ICSFET, care funcţionează cu succes la Facultatea ETTI începând cu anul 1997: prin programele SOCRATES au fost trimişi – în fiecare an – 2…5 studenţi de la Master, la universităţi de prestigiu din U.E., care dezvoltă programe de Master similare în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare şi această experienţă urmează a fi continuată pe baza acordurilor existente.

În acelaşi timp, există deja un acord cu Departamentul Calitate-Fiabilitate al Universităţii din Angers, Franţa (unul dintre cele mai puternice din Franţa în acest domeniu, care coordonează 4 mastere în calitate – siguranţă în funcţionare) pentru realizarea unui Master comun în acest domeniu, având drept public ţintă studenţii din aceste ţări.

Colectivul de cercetare în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare din Laboratorul EUROQUALROM format din 3 profesori, un conferenţiar şi un număr de 12 doctoranzi desfăşoară cercetări în domeniile de bază ale masterului.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Planul de învăţământ cuprinde mai multe discipline menite să asigure obţinerea de cunoştinţe referitoare la dezvoltarea sistemelor fiabile şi de înaltă securitate, calculul şi evaluarea performanţelor de fiabilitate a sistemelor electronice şi informatice, precum şi o serie de discipline, introduse ca discipline opţionale necesare pentru aprofundarea unor domenii din domeniul IT&C şi care fac referiri la o proiectare fiabilă a sistemelor electronice.

Anul I, semestrul I

Denumirea disciplinei

Sem. I – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare p.c.
Modelare stocastică şi statistică aplicată 2 1 - - - 4 E
Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor electronice 3 - 2 - - 5 E
Standardizare şi legislaţie în calitate şi siguranţă în funcţionare 1 - - 1 - 3 E
Prelucrarea datelor cu MATLAB 1 - - 1 - 3 E
Compatibilitate electromagnetică sau
Interfețe om-mașină (opțională una din două)
2 - 1 - - 3 E
Proiect – Analiza fiabilităţii şi mentenabilităţii - - - 1 - 2 V
Cercetare ştiinţifică şi practică S1 - - - - 12 10 V
TOTAL 9 1 3 3 12 30

Anul I, semestrul II

Denumirea disciplinei

Sem. II – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare p.c.
Asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii 3 - 2 - - 6 E
Arhitecturi tolerante la defectări 3 - 2 - - 6 E
Instrumente pentru controlul incertitudinii 2 1 - - - 3 E
Tehnologii de interconectare în electronică sau
Simularea sistemelor de comunicaţii (opțională una din două)
1 - 1 - - 3 E
Proiect de cercetare-dezvoltare - - - 1 - 2 V
Cercetare ştiinţifică şi practică S2 - - - - 12 10 A/R
TOTAL 9 1 5 1 12 30

Anul II, semestrul III

Denumirea disciplinei

Sem. III – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare p.c.
Controlul calităţii proceselor tehnologice 2 - 1 - - 4 E
Tehnici avansate în siguranţa în funcţionare a sistemelor 2 - 1 - - 4 E
Diagnoza defectelor şi proiectarea pentru testabilitate 2 - 2 - - 4 E
Managementul calităţii totale 2 1 - - - 4 E
Inteligenţă artificială şi sisteme expert în calitate şi fiabilitate 1 - 1 - - 2 E
Proiect integrator de cercetare - - - 1 - 2 V
Cercetare ştiinţifică şi practică S3 - - - - 12 10 V
TOTAL 9 1 5 1 12 30

Anul II, semestrul IV

Denumirea disciplinei

Semestrul IV – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare p.c.
Practică, cercetare şi elaborare disertaţie - - - - 28 30 A/R
TOTAL 0 0 0 0 28 30
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

ADMITERE

- Admitere unică pentru toate programele de masterat, tip INTERVIU.
- Oricâte opţiuni posibile la înscriere
Media admitere = (Media licenţă + Media interviu) / 2
- Redistribuire automată în funcţie de opţiuni

“Opţiunea 1 bate media; media bate opţiunile 2 – …”

IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor la Master, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de Master preferate) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de Master ICSFET, acesta trebuie trecut în mod obligatoriu ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea importanței pentru a favoriza o eventuală redistribuire.

Interviul:
- prezentare (maxim 5 minute) dintr-un subiect la alegerea candidatului – se recomandă un subiect din pregătirea de licenţă şi orientat pe prima opţiune.
- candidatul poate folosi materiale suport, dar acest lucru nu este obligatoriu.
Prezentarea va fi urmată de o scurtă (maxim 5 minute) discuţie între candidat şi comisie (întrebări şi răspunsuri).

Interviul, în ansamblul sau, se referă la:
- studiile şi activitatea anterioară a candidatului;
- planul personal de educaţie şi pregătire profesională;
- motivaţia de a urma programul respectiv de master;
- disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat vizat.
Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică, sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licenţă.

Comisia de interviu:
- minim 3 cadre didactice din facultate;
- comisia este alocată unui program de master sau grup de programe de master;
- candidatul este examinat de comisia corespunzătoare primei opţiuni;
- rezultatul este valabil pentru toate programele de masterat.

Pentru anul universitar 2017-2018 sunt alocate 30 locuri fără taxă pentru programul de Master ICSFET.

Procedura de înscriere pentru concursul de admitere:

Perioade de înscriere: lunile iulie și septembrie 2017, conform programului anunțat pe site-ul ETTI și structurii anului universitar 2016-2017.

iulie 2017:

Înscriere: 6 – 13 iulie 2017, orele 9 – 15, Leu corp A, mezanin
Interviu: 14 iulie 2017, începând cu ora 9, Leu
Afişare rezultate: 15 iulie 2017, ora 9, Leu
Înmatriculare: 15 şi 16 iulie 2017, Leu

septembrie 2017 (pentru locurile rămase vacante):

Înscriere: 6 – 13 septembrie 2017, orele 9 – 15, Leu corp A, mezanin
Interviu: 14 septembrie 2017, începând cu ora 9, Leu
Afişare rezultate: 15 septembrie 2017, ora 9, Leu
Înmatriculare: 15 şi 16 septembrie 2017, Leu

Informații suplimentare pentru programul de Master ICSFET:

Promoția Master ICSFET 2017

Promoția Master ICSFET 2016

Promoția Master ICSFET 2015

Înscrierea se face la Secretariatul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.

Acte necesare:

Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)

 1. Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 2. Diplomă de bacalaureat - în original.
 3. Diplomă de Licenţă / Inginer sau echivalentă acesteia - în original.
 4. Foaie matricolă/ suplimentul la diplomă - în original.
 5. Certificatul de naştereîn copie legalizată.
 6. Certificatul de căsătorieîn copie legalizată (dacă este cazul).
 7. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
 8. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
 9. Copie carte de identitate
 10. Dosar plic (din hârtie)

Programele de masterat care îşi ating maximul alocat / capacitatea se închid pentru sesiunea de toamna şi se şcolarizează în 2017 – 2019.

Programele de masterat care nu îşi ating maximul dar au mai mult de 20 studenţi înmatriculaţi pot scoate locuri la admitere în septembrie şi se şcolarizează în 2017 – 2019.

Programele de masterat care au mai puţin de 20 studenţi înmatriculaţi şi pentru care Departamentul de origine îşi asumă derularea în condiţii de finanţare parţială vor fi deschise pentru sesiunea din septembrie şi se şcolarizează în 2017 – 2019.

Programele de masterat care au mai puţin de 20 studenţi înmatriculaţi şi pentru care Departamentul de origine nu îşi asumă derularea în condiţii de finanţare parţială vor fi deschise pentru sesiunea din septembrie şi se şcolarizează în 2017 – 2019 numai dacă în septembrie ating capacitatea minimă obligatorie (stabilită de UPB).

Candidaţii admişi la programe de masterat care au mai puţin de 20 studenţi şi pentru care Departamentul de origine nu îşi asumă derularea în condiţii de finanţare parţială, se pot înmatricula la ETTI şi li se asigură un loc, cu prioritate la primul (în ordinea opţiunilor din lista depusă la înscriere) dintre programele de masterat disponibile ce vor fi şcolarizate în anul 2017-2019.


INFORMAŢII UTILE

icon_pdf Structura anului universitar 2016-2017 pentru învățământul universitar de licență, masterat, doctorat

Fişă de înscriere master

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat – anul universitar 2017 – 2018

  Regulament privind organizarea și funcționarea procesului de învățămând în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din UPB – 2014

Alte întrebări ne puteţi adresa folosind datele prezentate în secţiunea Contact.

Link-uri:
www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/admitere-masterat
www.upb.ro/admitere-master.html

Actualizat: 12 iulie 2017, 11:34