Programul de studii universitare de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

PREZENTARE
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ADMITERE
INFORMAŢII UTILE
LUCRAREA ŞI EXAMENUL DE DISERTAŢIE
DOWNLOAD SUPORT CURS
ABSOLVENŢI AI PROGRAMELOR DE MASTERAT ICSFET / ICF


PREZENTARE

PREZENTARE GENERALĂ

Cuvinte cheie: inginerie, management, certificare, calitate, fiabilitate, securitate, risc, testabilitate

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Cunoaşterea bazelor teoretice şi furnizarea cunoştinţelor aplicative pentru soluţionarea problemelor calităţii şi siguranţei în funcţionare specifice electronicii, telecomunicaţiilor şi IT în strânsă corelaţie cu aspectele tehnologice.

B. Crearea abilităţilor necesare pentru proiectare şi cercetare în ingineria calităţii, fiabilităţii, mentenabilităţii şi a securităţii vizând proiectarea, fabricarea, testarea şi mentenanţa optimală pentru domeniile electronică şi IT&C.

C. Competenţe vizând atât aspectele tehnice, cât şi cele economice, juridice şi privind certificarea şi standardizarea în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare.

D. Capacitatea de a avea o viziune la nivel de sistem şi de a urma proceduri specifice de proiectare pentru calitate şi fiabilitate, risc, analize de fiabilitate/securitate şi diagnoză, studii legate de fizica defectelor ş.a.

Programul de studii universitare de masterat ”Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET):

 • Program de masterat interdisciplinar modern, ai cărui absolvenţi sunt solicitaţi de companiile româneşti şi multinaţionale pentru a conduce compartimentele calitate – fiabilitate – securitate sau a lucra în departamentele proiectare, testare, QA (Quality Assurance), securitate etc.
 • Obiectivele programului: realizarea unei pregătiri de nivel înalt în domeniul ingineriei calităţii şi siguranţei în funcţionare (ultima incluzând fiabilitatea, mentenabilitatea şi securitatea) pentru licenţiaţii din domeniile electronicii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. În cadrul masterului se formează competenţele şi se dau instrumentele şi tehnicile pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare din acest domeniu actual al spaţiului economic european unificat.
 • Pe baza convenţiei de cooperare cu cea mai importantă organizaţie din România în domeniu – Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), unele cursuri/aplicaţii sunt ţinute de către specialiştii SRAC.
 • SRAC a sponsorizat în anii universitari 2008-2009 şi 2009-2010 cursurile de pregătire a câte 8 studenţi ai Masterului ICSFET/ICF, care au obţinut astfel titlul de Auditor extern Sisteme de Management al Securităţii Informaţiei în conformitate cu normativul ISO 27001 (absolvenţii putând efectua apoi – iniţial alături de auditori cu experienţă, iar apoi şi independent – AUDITURI EXTERNE ale Sistemelor de Management al Securităţii Informaţiei – în conformitate cu normativul ISO 27001). Astfel de cursuri de auditori externi organizate şi sponsorizate de către SRAC vor avea loc şi în anii următori.
 • Durata acestui master de cercetare este de 4 semestre, ultimul fiind alocat şi elaborării lucrării de disertaţie.
 • Prin programul ERASMUS se oferă – prin concurs – burse la Departamentul Calitate – Fiabilitate al Universităţii din Angers (Franța).

PREZENTARE DETALIATĂ

1. Denumirea programului de masterat
INGINERIA CALITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE ÎN ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII (ICSFET)
Responsabil: Prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV

2. Tipul şi durata programului de masterat
Program de masterat de cercetare, 4 semestre

3. Obiectivele programului de masterat
Realizarea unei pregătiri de nivel înalt în domeniul Ingineriei Calităţii şi Siguranţei în funcţionare (ultima incluzând Fiabilitatea, Mentenabilitatea şi Securitatea) pentru licenţiaţii din domeniile electronicii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. În cadrul masterului se formează competenţele şi se dau instrumentele şi tehnicile pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare din acest domeniu actual al spaţiului economic european unificat.

Formarea resursei umane înalt calificate necesare domeniului calităţii şi siguranţei în funcţionare reprezintă o necesitate acută, mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană, întreprinderile şi companiile în domeniul electronicii şi IT&C având o acută nevoie de tineri ingineri cu o astfel de pregătire pentru compartimentele calitate-fiabilitate, restructurate sau nou formate. În plus, calitatea şi siguranţa în funcţionare (în special securitatea) au reprezentat şi reprezintă domenii cheie de cercetare pentru programele cadru 6 şi 7 ale Uniunii Europene, în scopul realizării Strategiei Lisabona 2000; de aceea institutele de cercetare din România sau alte ţări ale U.E. reclamă cu insistenţă astfel de specialişti, capabili să soluţioneze proiecte de cercetare complexe, interdisciplinare, multe dintre ele cu componente importante sau orientate spre fiabilitate/securitate.

De menţionat că programul de masterat Ingineria Calităţii şi Siguranţei în Funcţionare în Electronică şi Telecomunicaţii (ICSFET) se bazează pe experienţa şi pe îmbunătăţirile aduse – timp de un deceniu – masterului Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii (ICF), unul dintre masterele de succes dezvoltate în cadrul Facultăţii ETTI; majoritatea absolvenţilor acestui master au fost angajaţi în compartimentele Calitate-Fiabilitate din întreprinderi şi companii româneşti sau multinaţionale, pregătirea lor fiind favorabil apreciată de către angajatori.

4. Competenţe generale şi competenţe specifice
Programul de masterat ICSFET promovează în primul rând formarea unor competenţe generale în ingineria şi managementul calităţii, fiabilităţii şi securităţii sistemelor complexe. Prin cursuri, aplicaţii, proiecte şi studii de caz se accentuează, desigur, dezvoltarea unor competenţe specifice domeniul electronicii, tehnologiei informaţiei şi telecomunicaţiilor. Astfel, se are în vedere înarmarea absolvenţilor cu metodele adecvate evaluării fiabilităţii componentelor şi sistemelor electronice şi de telecomunicaţii, analizei fiabilităţii şi securităţii sistemelor complexe de mare răspundere funcţionala (AMDEC, arbori de defectare, diagrame cauză–efect ş.a.), implementării sistemelor tolerante la defectări, evaluării fiabilităţii hardware-ului şi software-ului etc. Cursurile, laboratoarele, activitatea de cercetare desfăşurate în acest master creează abilităţile necesare pentru dezvoltări/cercetări pe această problematică; astfel absolventul acestui master este capabil să proiecteze, să dezvolte, să fabrice, să testeze şi să întreţină sisteme electronice şi de telecomunicaţii la un nivel ridicat de fiabilitate pentru un cost optimal.

De menţionat că este avută în vedere nu numai latura tehnică, dar şi latura managerială şi legislativă, ca şi cea legată de standardizarea în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare, cu precădere cea legată de certificarea sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate, responsabilitate socială şi securitate informaţională. Dezvoltarea acestor ultime aspecte este favorizată de convenţiile de colaborare existente între Laboratorul EUROQUALROM – UPB şi Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), principala organizaţie de certificare din România, și ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației.

Programul secţiei a fost elaborat pentru a fi compatibil cu cel al altor universităţi din U.E., care dezvoltă mastere similare, în scopul facilitării schimbului de profesori/studenţi în cadrul programelor educaţionale şi de cercetare ale U.E.

5. Grupuri ţintă (potenţialii candidaţi vizaţi de programul de master)
Potenţialii candidaţi vizaţi de acest program de master sunt absolvenţii de studii universitare de licenţă din domeniile: inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ştiinţe inginereşti aplicate, inginerie electrică, ingineria sistemelor, informatică, inginerie aerospaţială – specializarea echipamente şi instalaţii de aviaţie, inginerie de armament, rachete şi muniţii, inginerie energetică – specializările energetică şi tehnologii nucleare şi ingineria sistemelor energetice, inginerie şi management – specializarea inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic, care vor să se specializeze în acest domeniu interdisciplinar actual.

6. Personalul didactic existent în facultate (facultăţi) care va fi implicat în programul de masterat
Cadrele didactice implicate în dezvoltarea acestui program de masterat sunt în majoritate din Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) şi sunt printre cei mai competenţi specialişti din ţară în domeniul abordat. Experienţa didactică (de peste 35 de ani în învăţământul universitar / postuniversitar în acest domeniu) de lucru cu studenţii oferă garanţia unui proces de învăţământ de calitate ireproşabilă. De asemenea, experienţa în cercetare, ca şi rezultatele concretizate în importantul număr de lucrări publicate, constituie o garanţie pentru atingerea tuturor obiectivelor acestei forme de şcolarizare. Un număr de cadre didactice implicate au coordonat programe naţionale şi internaţionale în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare (inclusiv două programe TEMPUS de tip JEP) şi au efectuat stagii de cercetare sau perfecţionare didactică la Universităţi similare din U.E. în cadrul unor programe – comune sau individuale – pe problematica prezentului program de masterat sau au predat – în calitate de profesori invitaţi – cursuri de specialitate la universităţi din Uniunea Europeană.

De menţionat că unele dintre cursurile de specialitate privind asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii, managementul calităţii, securitatea sistemelor informatice, controlul calităţii proceselor tehnologice ş.a. sunt ţinute de cunoscuţi specialişti în domeniu din Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), Asociaţia Română pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei (ARASEC), Institutul pentru Microtehnologii (IMT) şi Academia de Poliţie.

Menţionăm cadrele didactice implicate în acest program:

Prof. em. dr. ing. Ioan C. BACIVAROV, Responsabil program masterat, Departamentul Tehnologie Electronică şi Fiabilitate (T.E.F.), Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei (ARASEC)
Prof. dr. ing. Angelica BACIVAROV, Departamentul T.E.F.
Prof. dr. ing. Alexandru VASILE, Departament E.A.I.I.
Prof. dr. ing. Norocel CODREANU, Departamentul T.E.F.
Conf. dr. ing. Iulian NĂSTAC, Departamentul T.E.F.
Conf. dr. ing. Orest OLTU, Departamentul T.E.F.
Conf. dr. ing. Lucian MILEA, Departamentul T.E.F.
ȘL. dr. ing. Valentin VOICULESCU, Departamentul T.E.F.
ȘL. dr. ing. Irina Bacîș, Departamentul T.E.F.

Cadre didactice asociate:

CP1 dr. ing. Marius BÂZU, Director al Laboratorului Fiabilitate, Institutul pentru Microtehnologii (IMT), Bucureşti
CP1 dr. ing. Dan STOICHIŢOIU, Preşedinte al Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), Bucureşti
Conf. dr. ing. Cosmin MIHAI, Academia de Poliţie Al. I. Cuza Bucureşti, Vicepreşedinte ARASEC
Dr. ing. Cristinel RONCEA, Director tehnic SRAC Bucureşti
Dr. mat. Luminița COPACI
Dr. ing. Gabriel PETRICĂ

7. Baza materială care va susţine programul de masterat
Activităţile din cadrul acestui program de masterat se desfăşoară – în principal – în laboratoarele aferente centrului didactic şi de cercetare EUROQUALROM – Calitate, Siguranţă în Funcţionare şi Tehnologii Informaţionale care dispune de o bună bază materială:

Laborator “Calitate şi siguranţă în funcţionare”, sala B032 (corp B), responsabil: Prof. dr. Ioan Bacivarov, capacitate: 15 studenţi;
Laborator multidisciplinar “Computer-aided quality and reliability”, sala B304 (corp B), responsabil: Prof. dr. Angelica Bacivarov, capacitate: 15 studenţi (laborator inițiat și dotat cu suport TEMPUS în cadrul S-JEP “EUROQUALROM”).

Laboratoarele au o capacitate de 15 locuri. Este asigurat accesul individual al studenților la aplicațiile instalate local și la Internet în cadrul orelor de aplicații (laborator, proiect).
Cele două laboratoare sunt interconectate şi fac parte dintr-o reţea locală compusă din 30 staţii de lucru.

Dotări:
- hardware: procesoare Intel i7 3.6 GHz, 8 GB RAM, 120 GB SSD, monitoare Philips LCD 23.6″
- software: Windows 10, Autocad Inventor 2018, OrCAD Lite, Code Composer Studio, OpenOffice, OpenFTA, alte aplicații freeware și/sau open-source

Alte facilităţi: 2 calculatoare portabile, videoproiector (posibilitatea unor prezentări multimedia în cadrul unor cursuri, seminarii, conferinţe). La nivel software: posibilităţi experimentale privind: – rulări programe în STATISTICA şi MATLAB, C++, Visual C++; – implementare baze de date cu MSQL Server; – aplicaţii multimedia; – rulări programe specializate în calitate/fiabilitate, incluzând Robust, Markov. Reliasoft, RDF2000; – proiectare / realizare sisteme tolerante la defectări, diagnoza sistemelor; – simularea unor defecte sau situaţii reale, prin rularea unor programe proprii. Suportul material este completat de o bibliotecă în care se regăsesc aproximativ 50 de lucrări (cărţi, reviste, proceedings-uri, ghiduri şi manuale de utilizare) şi platforme de laborator pentru disciplinele desfăşurate.

În plus, în cadrul altor centre de cercetare din departament (ale căror cadre didactice sunt angajate în predarea orelor din cadrul acestui master) şi în cadrul Laboratorului de fiabilitate al Institutului pentru Microtehnologii se dispune de o bază materială competitivă care poate susţine cu succes activităţile didactice şi de cercetare (inclusiv investigaţiile legate de fizica defectelor şi încercările de fiabilitate).

Laborator CETTI, sala B302 (corp B), responsabil: Prof. dr. Norocel Codreanu, capacitate 15 studenţi
Lista selectivă a echipamentelor:
- Camera termoviziune SC640- FLIR SYSTEM
- Camera climatică ESPEC SH-241
- Etuvă termostată CALORIS
- Aparat inspecţie optică Pulsar MV40
- Aparat inspecţie optică DIMA VC3011
- Echipament Repair&Rework PDR X410

Laborator Fiabilitate şi testare, IMT Bucureşti, responsabil CP1 dr. ing. Marius Bâzu, capacitate 15 studenţi.
Lista selectivă a echipamentelor:
- Echipamente pentru testări combinate (solicitări electrice, temperatură, umiditate, presiune etc.): Espec Europe (Germany) / EHS 211M
- Echipamente pentru măsurători electrice: Keithley (UK) / 4200SCS: C-V units 3532-50, DMM 2700-7700 and 2002; 6211-2182
- Echipamente pentru testări electrice şi termice : MEMMERT (Germany) / 3 climatic chambers UFB 400, 53 l, Temperature range: +5°C over ambient…220°C (± 0,5°C) Agilent (USA) / Rack N6711A, with 4 module sourses: N6741B (5V, 20A, 100W), N6743B (20V, 5A, 100W), N6746B (100V, 1A, 100W) and N6773A (20V, 15A, 300W)
- Echipamente pentru testări mecanice: Cambridge Vibration (UK) / MRAD 0707-20
- Echipamente pentru testări termice: Espec Europe (Germany) / TSE-11-A, Compact type (air-to-air), 11 liters, Low temperature chamber (-65…0°C) and High temperature chamber (+60…200°C)
- Echipamente pentru testări combinate: TIRA (Germany) / TV 55240/LS

Laborator “Compatibilitate electromagnetică”, sala B304A (corp B), responsabil: Conf. dr. ing. Orest Oltu, capacitate 15 studenți, dotat cu echipamente utilizate pentru studiul compatibilităților electromagnetice.

8. Programe de cercetare care pot constitui suportul pentru programul de masterat

• SISTEME SOCIO-TEHNICE REZILIENTE TOLERANTE LA ERORI/DEFECTĂRI, program IDEI, grant CNCSIS 630 – perioada 2007-2010
• Project Nr. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP, ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING IN EUROPE – perioada 2006-2010
• NoE ReSIST – Reţeaua de excelenţă în domeniul siguranţei în funcţionare dezvoltată în cadrul Programului cadru 6 (PC6) al U.E.- perioada 2006-2009
• Parteneriate şi acorduri bilaterale de cooperare ştiinţifică, respectiv educaţională – Socrates/Erasmus în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare (perioada 2008-2011) dintre laboratorul EUROQUALROM din ETTI-UPB şi:
- Departamentul Calitate-Fiabilitate, Universitatea Angers, Franţa;
- TIMA, Institut National Polytechnique de Grenoble, Franţa;
- CPI, ENSAM Paris, Franţa;
- Centrul pentru Managementul Calităţii, Universitatea Erasmus, Rotterdam, Olanda;
- Centrul pentru Calitate, Universitatea Scoţiei de Vest, Paisley, Marea Britanie.

Pe baza acestor acorduri/parteneriate cu colective de cercetare importante în domeniul calitate/fiabilitate, studenţi ai programului de masterat ICSFET pot efectua stagii în străinătate (inclusiv pentru elaborarea lucrării de disertaţie); de asemenea, unele cadre didactice care vor preda în cadrul acestui program de masterat sunt profesori invitaţi de la universităţile menţionate (între care prof. dr. A. Barreau, prof. dr. Fabrice Guerin, prof. dr. A. Kobi, conf. dr. Christian Robledo ş.a. de la Universitatea din Angers).

Există o bună experienţă în acest caz în cadrul programului precedent “Ingineria Calităţii şi Fiabilităţii” (ICF), precursor al programului de masterat ICSFET, care funcţionează cu succes la Facultatea ETTI începând cu anul 1997: prin programele SOCRATES au fost trimişi – în fiecare an – 2…5 studenţi de la programul de masterat, la universităţi de prestigiu din U.E., care dezvoltă programe de masterat similare în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare şi această experienţă urmează a fi continuată pe baza acordurilor existente.

În acelaşi timp, există deja un acord cu Departamentul Calitate-Fiabilitate al Universităţii din Angers, Franţa (unul dintre cele mai puternice din Franţa în acest domeniu, care coordonează 4 programe de masterat în calitate – siguranţă în funcţionare) pentru realizarea unui program de masterat comun în acest domeniu, având drept public ţintă studenţii din aceste ţări.

Colectivul de cercetare în domeniul calităţii şi siguranţei în funcţionare din Laboratorul EUROQUALROM format din 3 profesori, un conferenţiar şi un număr de 12 doctoranzi desfăşoară cercetări în domeniile de bază ale programului de masterat.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Planul de învăţământ cuprinde mai multe discipline menite să asigure obţinerea de cunoştinţe referitoare la dezvoltarea sistemelor fiabile şi de înaltă securitate, calculul şi evaluarea performanţelor de fiabilitate a sistemelor electronice şi informatice, precum şi o serie de discipline, introduse ca discipline opţionale necesare pentru aprofundarea unor domenii din domeniul IT&C şi care fac referiri la o proiectare fiabilă a sistemelor electronice.

Plan de învățământ

Plan de învățământ 2017-2019
Plan de învățământ 2018-2020

Plan de învățământ 2018-2020

Anul I, semestrul I

Denumirea disciplinei

Sem. I – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare c.s.t.
Modelare stochastică şi statistică aplicată 2 1 - - - 4 E
Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor electronice 3 - 2 - - 5 E
Metode de simulare și testare a modulelor electronice auto 2 - 1 - - 4 E
Standardizare şi legislaţie în calitate şi siguranţă în funcţionare 1 - - 1 - 3 E
Prelucrarea masivelor de date 1 - 1 - - 2 E
Proiect de cercetare-documentare - - - 1 - 2 V
Cercetare ştiinţifică şi practică S1 - - - - 12 10 V
Discipline facultative
Proiectarea și managementul programelor educaționale 2 1 - - - 5 E

Anul I, semestrul II

Denumirea disciplinei

Sem. II – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare c.s.t.
Asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii 3 - 2 1 - 6 E
Arhitecturi tolerante la defectări 2 - 2 - - 6 E
Proiectare în electronica tehnologică 1 - 1 - - 2 E
Controlul și managementul proiectelor și proceselor 2 - 1 - - 4 E
Proiect de cercetare-dezvoltare - - - 1 - 2 V
Cercetare ştiinţifică şi practică S2 - - - - 12 10 A/R
Discipline facultative
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților 2 1 - - - 5 E
Consiliere și orientare / Multimedia în educație (Opțional 1) 1 2 - - - 5 E

Anul II, semestrul III

Denumirea disciplinei

Sem. III – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare c.s.t.
Tehnici avansate în siguranţa în funcţionare a sistemelor 1 - 1 1 - 4 E
Diagnoza defectelor şi proiectarea pentru testabilitate 2 - 2 - - 4 E
Managementul calităţii totale 2 1 - - - 4 E
Inteligenţă artificială şi sisteme expert în calitate şi fiabilitate 1 - - 1 - 2 E
Proiect integrator de cercetare - - - 1 - 2 V
Cercetare ştiinţifică şi practică S3 - - - - 12 10 V
Discipline opționale
Compatibilitate electromagnetică /
Bazele interfeței om – mașină
2 - 1 - - 4 E
Discipline facultative
Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal) 2 1 - - - 5 E
Sociologia educației / Educație interculturală (Opțional 2) 1 2 - - - 5 E

Anul II, semestrul IV

Denumirea disciplinei

Semestrul IV – 14 săptămâni

Evaluare

C S L P Cercetare c.s.t.
Etică și integritate academică 1 - - - - 2 A/R
Cercetare științifică, practică de cercetare și elaborare disertație - - - - 27 28 A/R
Discipline facultative
Practică pedagogică (învățământ liceal, postliceal) - - - - 3 5 V
Examen de absolvire, Nivelul II - - - - - 5 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | c.s.t. – credite de studiu transferabile

ADMITERE

Media generală de admitere (MG) a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a mediilor probelor 1 (MA) şi 2 (MB), unde MA este media generală de absolvire a studiilor universitare de licență / lungă durată, iar MB este media celei de-a doua probe (orală, tip INTERVIU):
MG = (MA + MB) / 2
Pentru absolvenții studiilor universitare de licență de 4 ani:
MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + M_Examen licenţă) / 5, unde M1, M2, M3, M4 sunt mediile anilor de studii 1 – 4.
MB = media obținută în urma interviului (admitere unică pentru toate programele de masterat)

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, conform OPȚIUNILOR exprimate în fişa de înscriere şi în limita numărului maxim de 30 de locuri alocate fiecărui program de masterat.

1. ÎNSCRIEREA

Perioade de înscriere: lunile iulie și septembrie, conform programului anunțat pe site-ul ETTI și calendarului anului universitar.

Înscrierea se face la Secretariatul Facultății ETTI – UPB. Șefii de promoție ai programelor de studii de licență din UPB din anul universitar curent sunt admiși fără interviu la programul de masterat dorit.

Pentru detalii privind admiterea la masterat ICSFET – sesiunea iulie 2019 – consultați această pagină.

Acte necesare:
Pentru absolvenții ETTI – UPB promoția curentă:

 1. Fișă de înscriere (obținută de la Comisia de admitere a facultății)
 2. Certificat de naștere – copie legalizată
 3. Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul)
 4. Adeverință medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
 5. Chitanța de plată a taxei de înscriere (50 lei, cuantum stabilit de către Senatul UPB)
 6. Carte de identitate – copie
 7. Dosar plic (din hârtie)

Suplimentar, pentru absolvenții UPB din promoțiile anterioare sau pentru absolvenții altor universități:

 1. Două fotografii recente (color, format 3×4 cm)
 2. Diplomă de bacalaureat – original
 3. Diplomă de licență / inginer sau echivalenta acesteia – original
 4. Foaie matricolă / suplimentul la diplomă – original

OPȚIUNI:
- “Opţiunea 1 bate media; media bate opţiunile 2 – …”
IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor la programele de masterat, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de masterat preferate) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de masterat ICSFET, acesta trebuie trecut în mod obligatoriu ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea importanței pentru a favoriza o eventuală redistribuire.

- oricâte opțiuni posibile la înscriere;
- redistribuire automată în funcție de opțiuni.

2. INTERVIUL

Pentru obținerea mediei MB, proba orală (tip INTERVIU) – unică pentru toate programele de masterat – va consta în:
- prezentare (maximum 5 minute) susținută de candidat pe un subiect la alegerea sa (se recomandă un subiect din pregătirea de licență și orientat pe prima opțiune – domeniul calitate – fiabilitate – securitate în electronică, telecomunicații sau IT). Candidatul poate folosi materiale suport (tipărite), dar acest lucru nu este obligatoriu.
- scurtă discuție (maximum 5 minute) între candidat și comisie (întrebări și răspunsuri). Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licență.

Interviul, în ansamblul său, se referă la:
- studiile și activitatea anterioară a candidatului;
- planul personal de educație și pregătire profesională;
- motivația de a urma programul de masterat ICSFET;
- disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat ICSFET.

Ca recomandare (fără a fi obligatoriu), pentru o mai bună prezentare în fața comisiei de admitere la programul de masterat ICSFET, fiecare candidat poate pregăti o foaie (tipărită față-spate) care să conțină următoarele informații:
- numele, date de contact (telefon, adresă e-mail);
- facultatea absolvită, secția / specializarea, anul;
- titlul lucrării de licență și coordonatorul științific al acesteia;
- activități relevante, desfășurate pe durata studiilor de licență / liceu (articole publicate în reviste științifice / volume ale conferințelor, participări la sesiuni studențești / concursuri / olimpiade, premii obținute, mobilități Erasmus sau alte tipuri de burse în străinătate, stagii de practică în companii, activități de voluntariat etc.);
- activitatea profesională actuală și perspective
- domeniile de interes
- motivația pentru care a fost ales programul de masterat ICSFET (pe scurt)

Comisia de interviu:
- minim 3 cadre didactice din facultate;
- comisia este alocată programului de masterat ICSFET sau unui grup de programe de masterat;
- candidatul este examinat de comisia corespunzătoare primei opțiuni (ICSFET);
- media MB obținută la interviul ICSFET este valabilă pentru toate programele de masterat din lista de opțiuni a candidatului;
- la finalizarea interviului, candidatul își poate completa lista de opțiuni numai prin adăugarea de opțiuni pentru alte programe de masterat, fără a modifica ordinea opțiunilor deja exprimate la înscriere.

3. ÎNMATRICULAREA

Studenții declarați admiși trebuie să se înmatriculeze în zilele imediat următoare afișării rezultatelor. Neînmatricularea atrage după sine pierderea locului și eliminarea din concurs. La înmatriculare, actele de studii de licență trebuie depuse în original. Va trebui să aveți Cartea de identitate și să achitați taxa de înmatriculare.

Informații suplimentare despre programul de masterat ICSFET:

Promoția Masterat ICSFET 2019

“Pasiunea mea pentru fiabilitate și calitate în telecomunicații m-a determinat să mă înscriu la programul de masterat ICSFET, am pornit cu așteptări mari care, în 2 ani de școală, au fost atinse și în unele momente chiar depășite. Am beneficiat de informații valoroase, primite din partea unor specialiști cu o experiență bogată și cu o carieră de succes. În cadrul cursului MCT (Managementul Calității Totale) am obținut un atestat de «Auditor extern Sisteme de Management al Securității Informației în conformitate cu normativul ISO 27001», ceea ce îmi lărgește orizontul profesional. Acum, la absolvire, pot să spun că acest program de masterat mi-a oferit instrumentele potrivite și informațiile necesare pentru a-mi transforma perspectivele profesionale în oportunități reale.”

Irina VASILE, șefă de promoție ICSFET 2019

Promoția Masterat ICSFET 2018

“Voi expune părerea mea prin răspunsul la două întrebări pe care sunt sigur că toți vi le puneți după ce absolviți ciclul de licență:

1) De ce să urmez un program de masterat după obținerea diplomei de licență (mai ales dacă deja am un job)?
Programul de masterat vă ajută să vă îmbogățiți cunoștințele și să vă definitivați pregătirea ca ingineri. Din punctul de vedere al carierei profesionale, obținerea titlului de Master vă va facilita accesul către o funcție de management în cadrul companiei pentru care lucrați.

2) De ce să aleg programul de masterat ICSFET?
Urmând programul de masterat ICSFET veți dobândi informații și cunoștințe care vă vor fi utile în cariera voastră profesională, indiferent de domeniul în care activați sau vă doriți să activați (telecomunicații, electronică, IT, audit etc.). Profesorii se axează pe dezvoltarea voastră din punct de vedere educațional și profesional, fiind de asemenea flexibili și înțelegători cu aceia dintre voi care sunt deja angajați la momentul începerii masteratului. Vă recomand cu căldură înscrierea la programul de studii de masterat ICSFET care este, din punctul meu de vedere, cea mai bună opțiune pe care o puteți face ca programe de masterat în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.”

Theodor MĂNDIȚĂ, șef de promoție ICSFET 2018

Promoția Masterat ICSFET 2017

“Programul de masterat ICSFET este locul în care ştiu că potenţialul fiecărui student este susţinut şi încurajat. Profesorii au fost foarte dedicaţi şi implicaţi în pregătirea noastră, iar cursurile variate din programă au combinat teoria cu practica, lucru foarte rar întâlnit. Dar ceea ce pot să vă spun, din propria mea experiență, este că fiecare coleg al meu care a vrut și a dorit să realizeze ceva a reușit, și încă din plin, în toate domeniile pe care și le-au ales fiecare pentru a le urma în cadrul carierei lor, atât universitare unele, cât și cele non-academice, pentru cei care au dorit ca după masterat să intre într-o înteprindere multinațională. După absolvirea masteratului ICSFET – Promoția 2017 – pot afirma că nu este vorba despre calificări și realizări, ci mai degrabă despre a satisface cererea cu oferta – să înțelegi ceea ce caută angajatorii, care este rolul necesar în organizație, modul în care o persoană se poate integra în organizație și ce se poate câștiga prin îndeplinirea rolului cerut. În concluzie, acest program are o abordare practică și actualizată la nevoile actuale ale societății.”

Iuliana TUDOR, șefă de promoție ICSFET 2017

Promoția Masterat ICSFET 2016

“Lucrez în domeniul IT încă de dinainte de a termina studiile de licență, ceea ce a jucat un rol decisiv în alegerea programului de masterat. Mi-ar fi plăcut să pot aprofunda anumite aspecte ale jobului, însă specificitatea acestuia nu mi-a permis. În acest context, programul ICSFET a fost alegerea ideală. Noțiunile pe care le-am dobandit în cei doi ani de studii se pot aplica principial oricărui proiect tehnic și mi-au fost de ajutor în finalizarea tuturor proiectelor mele profesionale. Pe parcursul întregului program am avut parte de sprijinul și înțelegerea profesorilor și am fost puternic încurajați în cariera profesională. În alegerea temei pentru lucrarea de disertație, eu și câțiva dintre colegii mei am ales să aplicăm noțiunile dobândite la masterat în anumite aspecte ale jobului și consider astfel că mi-am atins scopul.”

Laurenţiu-Florin VIŞAN, șef de promoție ICSFET 2016

Promoția Masterat ICSFET 2015

“În urma finalizării stagiului de licență am ales programul de masterat complementar ICSFET condusă de sentimentul că din pregătirea mea nu făcea încă parte liantul necesar pentru a aglutina cunoștințele dobândite.
Am realizat pe parcursul următorilor doi ani faptul că teoria este în general aplicabilă cazurilor ideale, în timp ce pentru scenariile concrete, practice, cheia succesului constă într-o abordare pragmatică privind adaptarea produsului, procesului sau proiectului în funcție de impactul riscurilor la orice nivel pentru a interverti elementele invers proporționalității: fiabilitatea și efortul.
Ca absolventă a programului de masterat ICSFET mi s-a oferit oportunitatea de a-mi începe cariera ca inginer pentru asigurarea calității și fiabilității sistemelor informatice, ulterior continuând cu stagiul doctoral pentru cercetarea modalităților de eficientizare a întreg procesului de dezvoltare și testare a produselor software, călăuzită pe tot parcursul de cea mai competentă comisie de specialiști în domeniul Calității și Fiabilității.”

Sabina-Daniela AXINTE, șefă de promoție ICSFET 2015


INFORMAŢII UTILE

Link-uri:

Actualizat: 24 mai 2020, 23:06