Înscriere și susținere lucrare disertație Master ICSFET – septembrie 2018

Înscrierea la examenul de disertaţie

1. Perioada de înscriere la secretariatul facultăţii:

29 august – 8 septembrie 2018 (În zilele de 7 și 8 septembrie se pot înscrie numai studenții care au avut examene în zilele respective)

Programul de înscriere la secretariatul facultății:

  • Luni, Miercuri 14:00-16:00
  • Marți, Joi 12:00-14:00

Documente necesare:
Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului proiectului
Anexa 2** (din Regulamentul elaborării lucrării de absolvire) semnată de profesorul îndrumător, coordonatorul programului de master și decan (1 din cele 2 exemplare originale ridicate după ce au fost semnate; al doilea se include în proiect)
Declaraţia de originalitate** semnată și datată – se completează de mână și este diferită de Declarația de onestitate academică** (Anexa 5), care se include în proiectul tipărit/PDF. Pentru master ICSFET, Departamentul coordonator este “Tehnologie Electronică și Fiabilitate”
Fişa de lichidare** semnată și ștampilată, după caz, la toate rubricile
2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm -> nu se mai solicită
Copie Carte Identitate
Chitanţa de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor
Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original
Diploma de inginer și suplimentul la diplomă, în original
– completarea Chestionarului privind angajabilitatea, direct din contul studenti.pub.ro (nu se aduce formularul pe hârtie, dar existența formularului online completat se va verifica în momentul înscrierii)

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea IUNIE/IULIE, respectiv SEPTEMBRIE, să completeze titlul proiectului (cu diacritice, IDENTIC cu titlul scris în Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul(ii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de conducătorul proiectului.

Proiectul de disertaţie în format PDF nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, ci pe pagina http://etti.pub.ro/disertatie/ până la datele specificate în calendar (sesiunea IUNIE, respectiv SEPTEMBRIE). Studenții care nu încarcă proiectul nu vor figura în catalogul de examen.

**Documentele pre-completate pentru master ICSFET se găsesc în această arhivă.

Fişa de lichidaretrebuie întâi vizată la secretariatul facultăţii (dacă tipăriți fișierul din arhivă) sau se ridică de la secretariat, având aplicată ștampila și viza “Fără taxă / Cu taxă”), apoi se obţin semnături şi ştampile în rubricile din tabel. Nu contează ordinea în care obţineţi ştampilele (nu sunt condiţionate între ele). La înscrierea pentru examen se va preda fişa completată în toate rubricile. Completaţi pe fişa de lichidare numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele şi CNP. Trebuie să aveţi un act de identitate la obţinerea vizelor.

Biblioteca domeniul Electric“: Biblioteca Centrală UPB (lângă corpul BN – Rectorat), Splaiul Independenţei 313, Corp C, etaj 3. Program cu publicul: 8:30 – 15:30 (uzual, vedeți programul de lucru actualizat pe site-ul Bibliotecii, www.library.pub.ro)

Contabilitate“: fișa de lichidare trebuie să aibă viza “Fără taxă / Cu taxă” (de la secretariatul facultății) înainte de ștampila Serviciului Contabilitate.
– pentru studenții admiși fără taxă: biroul AN 001 Rectorat (Biroul Burse), program 10:00-15:00
– pentru studenții admiși cu taxă: camera R126 Rectorat (Birou Contabilitate), program 09:00-16:00

Catedra de specialitate“: semnează conducătorul de proiect (fără ştampilă).
Dacă pentru susţinerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziţie de profesorul coordonator, fişa de lichidare poate fi predată şi în ziua susţinerii examenului de disertaţie la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect şi obţine viza acestuia.

Cămin
– studenţii care au locuit în cămin: vor obține viza de la administrația căminului unde au stat. Dacă absolventul îşi prelungeşte şederea în cămin după data examenului de disertaţie, acesta poate preda o copie a fişei de lichidare completată în toate rubricile cu excepţia vizei de cămin. După eliberarea camerei, fişa în original cu viza de la cămin se va preda la secretariatul facultăţii.
– studenţii care nu au locuit în cămin: vor face mențiunea că nu au locuit în cămin și vor semna.

2. Afişarea planificării susţinerii examenului de disertaţie

Secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de disertaţie pe baza documentelor de înscriere la secretariat. Nu este necesară o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Planificarea pe zile şi ore va fi afişată pe site-ul ETTI.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Examen disertaţie master ICSFET: 12 septembrie 2018, începând cu ora 9, sala B032.


Documente / formulare utile

Formulare necesare pentru înscrierea la examenul de disertaţie – arhiva conţine documente adaptate programului de master ICSFET:

  • Coperta (Anexa 4 din Regulament)
  • Declaraţia de onestitate academică (Anexa 5 din Regulament)
  • Fişa de lichidare
  • Declaraţia de originalitate
  • Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertaţie (română/engleză)
  • Lista Departamentelor coordonatoare ale specializărilor de studii de lungă durată, programelor de studii de licenţă şi programelor de studii de masterat (Anexa 8 din Regulament)
  • Template teza (LateX)

Link-uri:

Actualizat: 4.9.2018, 19:30 | Afișat: 18.7.2018, 21:13