Prelucrarea datelor cu MATLAB

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL PROIECTULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 1 Prelucrarea datelor cu MATLAB 1 1 3 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de master universitar de cercetare “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: conf. dr. ing. Iulian NĂSTAC

Obiectivele disciplinei:
– Curs: Însuşirea principiilor de bază ale unuia din cele mai populare medii de programare din universităţile tehnice din întreaga lume (mediul integrat Matlab). Cursul va fi axat pe algoritmi şi tehnici de modelare/prelucrare a datelor pentru sisteme complexe. Limbajul Matlab este prezentat într-un mod gradual, fiind parcurse toate aspectele esenţiale ale programării în acest mediu.
– Aplicaţii: Criterii de proiectare eficientă a sistemelor în Matlab. Studii de caz, aplicaţii şi metode de evaluare a performanţelor acestor sisteme. Aplicaţiile cuprind atât noţiunile de bază ale sintaxei limbajului Matlab, cât şi elemente de concepţie a programelor. Sunt rezolvate probleme cu grade diferite de dificultate şi se comentează diversele posibilităţi de a rezolva o problemă particulară, felul în care se poate scrie mai eficient un program, precum şi erorile tipice care apar la elaborarea unui program în Matlab atunci când se modelează aplicaţii în domeniul tehnic.

Competenţe specifice:
Crearea abilităţilor de a rezolva diverse aplicaţii folosind limbajul Matlab, prin parcurgerea următoarelor etape: înţelegerea completă a problemei de rezolvat, algoritmizarea acesteia şi în final transpunerea algoritmului în limbajul de programare de nivel înalt.

2. Evaluare

– aprecierea activităţii la proiect: 40%
– examen final (scris): 60%.

3. Conţinutul cursului

1. Introducere. Mediul de programare Matlab. Tipuri de utilizatori pentru programul Matlab. Raportarea Matlab la alte limbaje de programare.
2. Sistemul Matlab. Sistemul de dezvoltare. Librăria de funcţii matematice Matlab. Numere. Variabile (locale, globale, persistente). Variabile valide. Operatori (aritmetici, relaţionali, logici). Tipuri de fişiere Matlab. Fişiere Script. Fişiere de funcţii. Limbajul Matlab.
3. Cuvinte cheie. Instrucţiuni (selecţie, iterare, salt). Rularea unui proces/ program. Importul şi exportul de date. Salvarea stării de lucru.
4. Manipularea matricilor şi elemente de algebră liniară. Operaţii cu polinoame. Interpolare.
5. Analiza datelor. Statistica în Matlab. Funcţii pentru analiza datelor. Rezolvări de probleme. Problema valorilor lipsă.
6. Grafica (bi- şi tridimensională) în mediul Matlab. Manipularea graficelor, axelor, textelor şi mesajelor. Examinarea erorilor. Depanarea programelor.
7. Noţiuni generale privind bibliotecile de funcţii specializate (toolbox-uri). Mediul Simulink. Modelarea, simularea şi analiza sistemelor dinamice. Instrumente pentru accesul şi achiziţia de date. Probleme de compatibilitate.

4. Conţinutul proiectului

1. Preprocesarea datelor. Noţiuni introductive privind manipularea datelor în Matlab.
2. Utilizarea bibliotecilor de funcţii specializate (toolbox-uri: Statistic toolbox, Neural Network toolbox, etc.).
3. Modelarea datelor unui sistem complex. Preprocesarea datelor (crearea datelor lipsă, eliminarea datelor incompatibile, etc.). Compactarea datelor (analiza componentelor principale)
4. Implementarea unui algoritm pentru prognoza de date. Crearea unui model cu vectori de întârziere. Evaluarea erorilor şi minimizarea acestora.

Bibliografie:

[1] D.I. Năstac, Structuri de date şi algoritmi – Aplicaţii, Editura Printech, Bucureşti, 2008 (ISBN 978-973-718-989-9)
[2] D.I. Năstac, “Programarea calculatoarelor – Elemente fundamentale”, Editura Printech, Bucureşti, 2006 (ISBN 973-718-464-5)
[3] Pärt-Enander, Eva, The MATLAB 5 Handbook, Harlow : Addison-Wesley, 1999, ISBN 0-201-39845-1
[4] Van Loan, Charles F., Introduction to scientific computing a matrix-vector approach using Matlab, Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall 1997, ISBN 0-13-125444-8
[5] Desmond J. Higham, Nicholas J. Higham, MATLAB Guide, Philadelphia, PA : SIAM, 2002, ISBN 0-89871-516-4
[6] Ghinea, M., Fireţeanu, F., Matlab. Calcul numeric – Grafica – Aplicaţii, Editura Teora, Bucureşti, 1997, ISBN 973-601-275-1
[7] B. Păvaloiu, Digital signal processing with MATLAB, Ed. Printech, Bucureşti, 2007 (ISBN 978-973-718-835-9)

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 24.6.2016, 23:33 | Afișat: 9.8.2013, 21:26