Admitere la programul universitar de masterat ICSFET – sesiunea iulie 2019

Vă așteptăm la programul de masterat ICSFET pentru a vă aprofunda cunoștințele în ingineria și managementul calității, fiabilității și securității sistemelor complexe (electronice, de telecomunicații, informatice etc.), domeniu cu care absolvenții ETTI – UPB au făcut deja cunoștință în anii 3 sau 4 de licență în cadrul cursului CAF (Calitate și fiabilitate).

Pentru întrebări legate de procesul de admitere la programul de masterat ICSFET ne puteți contacta la:

Download broşură de prezentare a programului de masterat ICSFET 2019

Masterat ICSFET – Promoția 2019

În data de 24 iunie 2019, după susținerea lucrării de disertație, o nouă promoție a absolvit cursurile programului de masterat ICSFET.

„Pasiunea mea pentru fiabilitate și calitate în telecomunicații m-a determinat să mă înscriu la programul de masterat ICSFET, am pornit cu așteptări mari care, în 2 ani de școală, au fost atinse și în unele momente chiar depășite. Am beneficiat de informații valoroase, primite din partea unor specialiști cu o experiență bogată și cu o carieră de succes. În cadrul cursului MCT (Managementul Calității Totale) am obținut un atestat de «Auditor extern Sisteme de Management al Securității Informației în conformitate cu normativul ISO 27001», ceea ce îmi lărgește orizontul profesional. Acum, la absolvire, pot să spun că acest program de masterat mi-a oferit instrumentele potrivite și informațiile necesare pentru a-mi transforma perspectivele profesionale în oportunități reale.”

Irina VASILE, șefă de promoție ICSFET 2019

INFORMAȚII GENERALE

Media generală de admitere (MG) a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a mediilor probelor 1 (MA) şi 2 (MB), unde MA este media generală de absolvire a studiilor universitare de licență / lungă durată, iar MB este media celei de-a doua probe (orală, tip INTERVIU):
MG = (MA + MB) / 2
Pentru absolvenții studiilor universitare de licență de 4 ani:
MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + M_Examen licenţă) / 5, unde M1, M2, M3, M4 sunt mediile anilor de studii 1 – 4.
MB = media obținută în urma interviului (admitere unică pentru toate programele de masterat)

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, conform OPȚIUNILOR exprimate în fişa de înscriere şi în limita numărului maxim de 30 de locuri alocate fiecărui program de masterat.

CALENDAR:
Înscriere: 4 – 6, 8 – 11 iulie 2019, orele 9 – 15, Leu corp A, mezanin
Interviu: 12 iulie 2019, începând cu ora 9, sala B032 (LEU, corp B, parter – Laborator CAF)
Afişare rezultate: 12 iulie 2019, ora 17, Leu corp A parter + site ETTI
Înmatriculare: 13 – 14 iulie 2019, orele 9 – 15, Leu corp A, parter + mezanin

1. ÎNSCRIEREA – SESIUNEA IULIE 2019

Înscrierea se face la Secretariatul Facultății ETTI – UPB. Șefii de promoție ai programelor de studii de licență din UPB din anul universitar curent sunt admiși fără interviu la programul de masterat dorit.

Acte necesare:
Pentru absolvenții ETTI – UPB promoția 2019:

 1. Fișă de înscriere (obținută de la Comisia de admitere a facultății)
 2. Certificat de naștere – copie legalizată
 3. Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul)
 4. Adeverință medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
 5. Chitanța de plată a taxei de înscriere (50 lei, cuantum stabilit de către Senatul UPB)
 6. Carte de identitate – copie
 7. Dosar plic (din hârtie)

Suplimentar, pentru absolvenții altor facultăți din UPB / universități, din orice promoție:

 1. Două fotografii recente (color, format 3×4 cm)
 2. Diplomă de bacalaureat – original
 3. Diplomă de licență / inginer sau echivalenta acesteia – original
 4. Foaie matricolă / suplimentul la diplomă – original

OPȚIUNI:
– “Opţiunea 1 bate media; media bate opţiunile 2 – …”
IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor la programele de masterat, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de masterat preferate) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de masterat ICSFET, acesta trebuie trecut în mod obligatoriu ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea importanței pentru a favoriza o eventuală redistribuire.

– oricâte opțiuni posibile la înscriere;
– redistribuire automată în funcție de opțiuni.

2. INTERVIUL

Pentru programul de masterat ICSFET, interviul se va desfășura în data de 12 iulie 2019, începând cu ora 9, în sala B032 (LEU, corp B, parter – Laborator CAF).

Repartizarea pe ore a candidaților la programul de masterat ICSFET
Repartizarea a fost făcută de către Comisia de admitere stabilită la nivel de facultate. Timpul alocat fiecărui candidat este de 6 minute.

Pentru obținerea mediei MB, proba orală (tip INTERVIU) – unică pentru toate programele de masterat – va consta în:
prezentare (maximum 5 minute) susținută de candidat pe un subiect la alegerea sa (se recomandă un subiect din pregătirea de licență și orientat pe prima opțiune – domeniul calitate – fiabilitate – securitate în electronică, telecomunicații sau IT). Candidatul poate folosi materiale suport (tipărite), dar acest lucru nu este obligatoriu.
– scurtă discuție (maximum 5 minute) între candidat și comisie (întrebări și răspunsuri). Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licență.

Interviul, în ansamblul său, se referă la:
– studiile și activitatea anterioară a candidatului;
– planul personal de educație și pregătire profesională;
– motivația de a urma programul de masterat ICSFET;
– disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat ICSFET.

Ca recomandare (fără a fi obligatoriu), pentru o mai bună prezentare în fața comisiei de admitere la programul de masterat ICSFET, fiecare candidat poate pregăti o foaie (tipărită față-spate) care să conțină următoarele informații:
– numele, date de contact (telefon, adresă e-mail);
– facultatea absolvită, secția / specializarea, anul;
– titlul lucrării de licență și coordonatorul științific al acesteia;
– activități relevante, desfășurate pe durata studiilor de licență / liceu (articole publicate în reviste științifice / volume ale conferințelor, participări la sesiuni studențești / concursuri / olimpiade, premii obținute, mobilități Erasmus sau alte tipuri de burse în străinătate, stagii de practică în companii, activități de voluntariat etc.);
– activitatea profesională actuală și perspective;
– domeniile de interes;
– motivația pentru care a fost ales programul de masterat ICSFET (pe scurt).

Comisia de interviu:
– minim 3 cadre didactice din facultate;
– comisia este alocată programului de masterat ICSFET sau unui grup de programe de masterat;
– candidatul este examinat de comisia corespunzătoare primei opțiuni (ICSFET);
– media MB obținută la interviul ICSFET este valabilă pentru toate programele de masterat din lista de opțiuni a candidatului;
– la finalizarea interviului, candidatul își poate completa lista de opțiuni numai prin adăugarea de opțiuni pentru alte programe de masterat, fără a modifica ordinea opțiunilor deja exprimate la înscriere.

3. ÎNMATRICULAREA

Înmatriculare: 13 – 14 iulie 2019, orele 9 – 15, Leu corp A, parter + mezanin. Neînmatricularea atrage după sine pierderea locului și eliminarea din concurs. La înmatriculare, actele de studii de licență trebuie depuse în original. Va trebui să aveți Cartea de identitate și să achitați taxa de înmatriculare (50 lei).

Candidați admiși și înmatriculați – programul de masterat ICSFET (sesiunea iulie 2019)

Link-uri:

Actualizat: 15.7.2019, 12:28 | Afișat: 1.6.2019, 14:59