Lucrarea şi examenul de disertaţie

Elaborarea lucrării de disertaţie

Descărcați arhiva care conține toate documentele necesare (regulamente, formulare). În Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertaţie (pag. 11) găsiți regulile de formatare şi tehnoredactare a lucrării.

Calendar al elaborării lucrării de disertaţie (verificați pe site ETTI termenele limită valabile în anul universitar curent):

 • octombrie – Afișarea temelor propuse de cadrele didactice pentru lucrarea de disertație
 • octombrie – decembrie – Alegerea temei, contactarea coordonatorului, elaborarea fişei de înscriere a temei (Anexa 2 din Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertație), completarea ei online în aplicația de pe site ETTI – pagina http://etti.pub.ro/absolvire/ și validarea ei online de către coordonator. Toți studenții trebuie să completeze Anexa 2 (inclusiv cei din anii anteriori, care trebuie să verifice dacă eventuala temă de disertație avută mai este valabilă în anul universitar curent).
 • ianuarie – februarie – Afişarea temei aprobate / neaprobate în aplicația de pe site ETTI – pagina http://etti.pub.ro/absolvire/ și eventual corectarea / schimbarea acesteia.
 • martie – Depunerea Anexei 2 (semnată de student, coordonatorul lucrării și responsabilul programului de masterat, tipărită în 1 exemplar) la secretariatul programului de masterat, în vedreea semnării de către Decan. Formularul tipărit trebuie să fie identic cu cel înregistrat pe platformă și aprobat (inclusiv codul de validare).
 • săptămânile 4-6 din semestrul 2 – Studenții își pot ridica Anexa 2 (semnată de Decan) de la secretariatul programului de masterat. Anexa în original se va introduce în proiectul tipărit, fiind prima pagină a acestuia (imediat după copertă). Anexa trebuie scanată și introdusă în PDF-ul lucrării finale. Pentru înscrierea la secretariat în vederea susținerii lucrării de disertație se va depune o copie a Anexei 2.
 • săptămâna 14 din semestrul 2 – Depunerea Anexei 7, aflată în această arhivă. Ea va trebui tipărită și apoi completată și semnată de către coordonatorul lucrării, care va acorda punctajul privind pregătirea lucrării de disertație. La Anexa 7 se atașează, dacă există, adeverința de practică.
 • cu 2 săptămâni înainte de sesiunea de susţinere a lucrării (vară / toamnă) – Depunerea dosarului de înscriere la secretariatul facultăţii (a se vedea mai jos conținutul acestuia).
 • cu 3 zile înainte de sesiunea de susţinere a lucrării (vară / toamnă) – Încărcarea electronică a proiectului final, sub formă de fișier PDF, pe serverul ETTI. Lucrarea de disertaţie în format PDF nu trebuie încărcată pe platforma studenti.pub.ro, ci în aplicația de pe site ETTI – pagina http://etti.pub.ro/absolvire/ – în perioadele specificate în calendarul anului universitar curent (sesiunea IUNIE/IULIE, respectiv SEPTEMBRIE). Această versiune a lucrării de disertație se transmite comisiei pentru notare. Încărcarea se poate face înainte de a avea situația încheiată la celelalte materii! Studenții care nu încarcă proiectul nu vor figura în catalogul de examen.
 • susținerea lucrării de disertație conform planificării (pe zile și ore) efectuate de secretarii comisiilor și publicate pe site ETTI

Înscrierea la examenul de disertaţie

1. Perioade de înscriere la secretariatul facultăţii:
Lunile iunie și septembrie, conform programului anunțat pe site-ul ETTI și calendarului anului universitar curent.

2. Documente necesare:
- Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului proiectului
- Anexa 2** (din Regulamentul elaborării lucrării de absolvire) semnată de profesorul îndrumător, coordonatorul programului de master și decan (copie, originalul se include în lucrarea tipărită; scanați Anexa 2 pentru a o introduce în fișierul PDF al lucrării)
- Declaraţia de originalitate** semnată și datată – se completează de mână și este diferită de Declarația de onestitate academică** (Anexa 5), care se include în lucrarea tipărită și în fișierul PDF
- Fişa de lichidare** semnată și ștampilată, după caz, la toate rubricile
- Copie Carte Identitate
- Chitanţa de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor
- Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original
- Diploma de inginer și suplimentul la diplomă, în original
- Dovada privind completarea chestionarului de angajabilitate din contul studenti.pub.ro (se tipărește certificatul generat după completarea chestionarului)

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea IUNIE/IULIE, respectiv SEPTEMBRIE, să completeze titlul proiectului (cu diacritice, IDENTIC cu titlul scris în Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul (coordonatorii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “Altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de coordonatorul proiectului.

**Documentele pre-completate pentru programul de masterat ICSFET se găsesc în această arhivă.

Fişa de lichidaretrebuie întâi vizată la secretariatul facultăţii (dacă tipăriți fișierul din arhivă) sau se ridică de la secretariat, având aplicată ștampila și viza “Fără taxă / Cu taxă”), apoi se obţin semnături şi ştampile în rubricile din tabel. Nu contează ordinea în care obţineţi ştampilele (nu sunt condiţionate între ele). La înscrierea pentru susținerea lucrării de disertație se va preda fişa completată în toate rubricile. Completaţi pe fişa de lichidare numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele şi CNP. Trebuie să aveţi un act de identitate la obţinerea vizelor.

Biblioteca domeniul Electric
Biblioteca Centrală UPB (lângă corpul BN – Rectorat), Splaiul Independenţei 313, Corp C, etaj 3. Program cu publicul: 8:30 – 15:30 (uzual, vedeți programul de lucru actualizat pe site-ul Bibliotecii, www.library.pub.ro)

Contabilitate
Rectorat, camera AN001 (Biroul Burse – în cadrul Biroului Relații Publice) – se intră pe scările exterioare clădirii, aflate între corpurile AN și BN. Fișa de lichidare trebuie să aibă viza “Fără taxă / Cu taxă” (de la secretariatul facultății) înainte de ștampila Serviciului Contabilitate.

Catedra de specialitate
Semnează conducătorul de proiect (fără ştampilă). Dacă pentru susţinerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziţie de profesorul coordonator, fişa de lichidare poate fi predată şi în ziua susţinerii examenului de disertaţie la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect şi obţine viza acestuia.

Cămin
- studenţii care au locuit în cămin: vor obține viza de la administrația căminului unde au stat. Dacă absolventul îşi prelungeşte şederea în cămin după data examenului de disertaţie, acesta poate preda o copie a fişei de lichidare completată în toate rubricile cu excepţia vizei de cămin. După eliberarea camerei, fişa în original cu viza de la cămin se va preda la secretariatul facultăţii.
- studenţii care nu au locuit în cămin: vor face mențiunea că nu au locuit în cămin și vor semna.

Afişarea planificării susţinerii examenului de disertaţie

Secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de disertaţie pe baza documentelor de înscriere la secretariat. Nu este necesară o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Planificarea pe zile şi ore va fi afişată pe site-ul ETTI.


Documente / formulare utile

Formulare necesare pentru înscrierea la examenul de disertaţie – arhiva conţine regulamentele de absolvire și documente / formulare adaptate programului de masterat ICSFET:

 • Coperta lucrării de disertație (Anexa 4 din Regulament)
 • Declaraţia de onestitate academică (Anexa 5 din Regulament)
 • Fişa de lichidare
 • Declaraţia de originalitate
 • Regulamentul pentru pregătirea lucrării de disertaţie (română / engleză)
 • Lista Departamentelor coordonatoare ale specializărilor de studii de lungă durată, programelor de studii de licenţă şi programelor de studii de masterat (Anexa 8 din Regulament)
 • Template teza (LateX)
 • Formular pentru punctajul la disciplina “Practică, cercetare și elaborare disertație” (Anexa 7 din Regulament)

Link-uri:

Actualizat: 18 ianuarie 2020, 13:46