Tranzacţii economice prin Internet (e-business)

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR
6. DOWNLOAD

1. Informaţii generale

Scopul cursului:
Formarea aptitudinilor necesare unei acţiuni eficiente în contextul noii economii a societăţii informaţionale. În vederea atingerii lui, cursul îşi propune ca obiective: să elucideze mecanismele de funcţionare a economiei bazate pe cunoaştere; să arate sursele de venituri şi modalităţile de formare a preţurilor; să ofere instrumente pentru construcţia optimă a siturilor firmelor virtuale; să clarifice modalităţile de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală.

Scopul aplicaţiilor:
Dezvoltarea de metode pentru construcţia sitului web al unei întreprinderi. Evaluarea activelor intangibile. Asigurarea securităţii tranzacţiilor şi managementul riscurilor din economia virtuală.

Competenţe specifice:
Crearea abilităţilor antreprenoriale de a construi o imagine virtuală a firmei şi de a utiliza Internet-ul pentru marketing, comerţ electronic, aprovizionare şi livrări. Utilizarea eficientă a mecanismelor specifice economiei electronice.

Tranzacţii economice prin Internet (e-business) – disciplină obligatorie pentru toţi studenţii anului 4 de la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA) – UPB, Specializarea Inginerie economică în domeniul electric, energetic și electronic
Anul: 4, semestrul: 2
Titular curs: prof. dr. ing. Adrian MIHALACHE
Forma de verificare: Examen (E)
Notare: notă
Numărul de puncte credit (p.c.): 5
Număr de ore săptămânale: 2 curs | 2 laborator | 1 proiect

Domeniul Specializarea Cod Semestrul I Semestrul II
C S L P C S L P
Inginerie și management
Inginerie economică în domeniul electric, energetic și electronic
15.S.08.O.003 2 2 1

2. Evaluare

– aprecierea activităţii la laborator: 20%
– lucrare de verificarea (la ultima şedinţă de laborator): 40%
– examen final (scris): 40%.

3. Conţinutul cursului

1. Tranziţia de la economia bazată pe producţie la economia bazată pe cunoaştere. Rolul ingineriei calităţii ca accelerator al tranziţiei.
1.1. Întreprinderea virtuală, Obiectul şi atributele sale.
1.2. Comerţul electronic şi noua economie.
1.3. Economie virtuală şi economie în reţea

2. Economia virtuală, economia în reţea şi noua economie.
2.1. Structura organizaţiei virtuale şi infrastructura ei informaţională.
2.2. Structură ierarhică şi structură distribuită.
2.3. Organizaţia de tip fractal.

3. Sisteme de cooperare mediată de calculator. Echipa virtuală.
3.1. Managementul cunoaşterii.
3.2. Instrumente pentru stocarea, partajarea, regăsirea şi diseminarea cunoaşterii.
3.3. Software pentru activitatea în colaborare.

4. Strategii de afaceri electronice.
4.1. Surse de venit în economia virtuală.
4.2. Modele de afaceri.
4.3. Costul tranzacţiei. Teorema lui Coase.
4.4. Procurarea, livrarea şi intermedierea.

5. Banii virtuali şi suportul lor electronic.
5.1. Banul ca semn. Virtualizarea monedei.
5.2. Forme de plată.
5.3. Smartcard-ul şi plata electronică.

6. Securitatea tranzacţiilor. Codarea. Sistemul cu cheie dublă.
6.1. Codarea simetrică.
6.2. Codarea cu cheie dublă.
6.3. Pirateria software. Efectul de reţea. Metode de protecţie a proprietăţii intelectuale.
6.4. Management-ul riscurilor.

7. Autentificarea semnăturii digitale prin sistemul cu cheie dublă.
7.1. Integritatea şi confidenţialitatea mesajului.
7.2. Funcţia hash.
7.3. Sisteme duale.

8. Legislaţia economiei virtuale şi modalităţile de implementare.
8.1. Legea comerţului electronic.
8.2. Legea semnăturii electronice.
8.3. Răspunderea legală. Non-repudierea contractelor.

9. Sisteme de licitaţie electronică.
9.1. Sistemul e-licitaţii.
9.2. Sistemul e-procurement.
9.3. Sistemul e-payment.

10. Sursa profitului în noua economie.
10.1. Abordarea neoclasică.
10.2. Abordarea marginalistă.
10.3. Abordarea marxistă.
10.4. Cost marginal şi cost mediu unitar.

11. Sisteme pentru protecţia proprietăţii intelectuale. Asigurarea software a copyright-ului.
11.1 Protecţia textelor. Copyright.
11.2 Protecţia invenţiilor. Brevetele.
11.3. Efecte negative ale protecţiei excesive.

12. Proiectarea şi implementarea sistemelor de comerţ electronic.
12.1. Baze de cunoştinţe.
12.2. Tehnologii de interfaţare.
12.3. Sisteme sigure de tranzacţionare.

13. Optimizarea siturilor web ale întreprinderilor virtuale.
13.1. Criterii de optimizare.
13.2. Metoda QFD.
13.3. Indicatori de optimalitate.

4. Conţinutul laboratorului

Laborator 1. Construcţia sitului web al unei întreprinderi de comerţ virtual.
Laborator 2. Construcţia sitului web al unei firme de consultanţă.
Laborator 3. Studiul sistemului e-licitaţii (www.e-licitatii.ro)
Laborator 4. Sistem software pentru clasificarea informaţiei şi cunoaşterii.
Laborator 5. Exerciţii de evaluare a activelor intangibile.
Laborator 6. Protocoale şi software pentru asigurarea securităţii. Studiu de caz şi aplicaţie.
Laborator 7. Prezentarea pe web a unui proiect de afaceri.

Bibliografie:
Buraga, S., Proiectarea siturilor web. Polirom, 2002.
Buraga, S., Situri web la cheie. Polirom, 2004.
Ghilic-Micu, B., Stoica, M., Organizaţia virtuală. Editura Economica, 2004.
Kehal, H., Singh, V. P., Digital Economy. Idea Group Publishing, 2005.
Mihalache, A. Promesses et périls de la nouvelle économie. Hermès, Paris, 2006.
Roşca, I. Gh. et al, Comerţul electronic. Editura Economica, 2004.

5. Orar

Orar FAIMA: faima.pub.ro/orar.php
Orar laborator (sala B032, corp B, Complex LEU): www.euroqual.pub.ro/orar/

6. Download

Design Master 5 Demo (kit + samples, 4.12 MB)
Quality Function Deployment 3 Demo (kit, 5.36 MB)

Actualizat: 4.2.2015, 17:21 | Afișat: 9.8.2013, 17:55