Managementul calităţii totale

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
2 3 Managementul calităţii totale 2 1 4 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: dr. ing. Cristinel RONCEA

Obiectivele disciplinei:
Dezvoltarea de instrumente pentru managementul calităţii în toate fazele demersului ingineresc.

Competenţe specifice:
Abilitatea de a utiliza modele şi metode pentru evaluarea, atestarea, asigurarea şi ameliorarea calităţii.

Disciplina „Managementul calității totale” (MCT) se ocupă de aprofundarea cunoștințelor care să stea la baza dezvoltării unei strategii de management, aceasta având drept scop înglobarea calității în toate procesele unei organizații, bazată pe participarea tuturor membrilor acesteia, prin care se urmărește asigurarea succesului pe termen lung prin satisfacerea clientului și obținerea de avantaje pentru toți membrii organizației și pentru societate.

Cursul prezintă o arie tematică largă, cu accent pe ultimele noutăți în domeniu, fiind puternic orientat spre aplicativ, spre realizarea „calității organizației”, insistând pe proiectarea, implementarea și auditarea unor astfel de sisteme de management care să permită îndeplinirea nevoilor și așteptărilor clienților organizației și ale altor părți interesate, în vederea realizării succesului sustenabil al acesteia.

Pentru masteranzii cu rezultate deosebite la acest curs se oferă și o diplomă de absolvire a unui curs de auditor de terță parte pentru sisteme de management al calității (ISO 9001), aceasta fiind posibilă ca urmare a sponsorizării acordate de firma QM CONSULTING SRL.

2. Evaluare

– aprecierea activităţii la laborator/seminar/proiect: 20%
– teste de verificare: 40%
– examen final (scris): 40%.

3. Conţinutul cursului

1. Terminologie în domeniul calităţii
2. Principiile calităţii
3. Anexa SL
4. Sisteme de management al calităţii ISO:9001. Interpretarea cerinţelor. Contextul Organizaţiei. Leadership.
5. Sisteme de management al calităţii ISO:9001. Planificare. Suport
6. Sisteme de management al calitătii ISO:9001. Operarea.
7. Sisteme de management al calităţii ISO:9001. Evaluarea și îmbunătăţirea performantei.
8. Auditul sistemelor de management conform ISO:19011. Domeniul de aplicare. Definiţii. Principii de auditare
9. Managementul unui program de audit. Stabilirea obiectivelor. Determinarea și evaluarea riscurilor și oportunităților programului de audit.
10. Efectuarea unui audit. Iniţierea auditului.
11. Pregătirea activităţilor de audit. Planificarea auditului. Alocarea activităţilor în cadrul echipei de audit. Pregătirea informaţiilor documentate pentru audit.
12. Efectuarea activităţilor de audit. Alocarea rolurilor şi a responsabilităţilor pentru ghizi şi observatori. Efectuarea sedinţei de deschidere. Analiza informaţiilor documentate în timpul efectuării auditului. Eşantionare.
13. Efectuarea interviurilor. Auditarea contextului. Auditarea riscurilor și a oportunităților.
14. Constatările auditului. Determinarea rezultatelor auditului. Înregistrarea conformităților și a neconformităților. Încadrarea constatărilor. Redactarea neconformităţilor. Efectuarea şedinței de inchidere

4. Conţinutul seminarului

1. Fişa de proces
2. Diagrama de procese
3. Plan de audit
4. Audit SMC
5. Raport de audit
6. Raport de neconformitate şi acțiuni corective
7. Matricea riscurilor la nivelul sistemului integrat de management

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 22.5.2020, 15:47 | Afișat: 9.8.2013, 21:46