Ingineria şi managementul calităţii şi siguranţei în funcţionare a sistemelor de telecomunicaţii

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

Master “Managementul serviciilor şi reţelelor” (MSR)

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
2 3 Ingineria şi managementul calităţii şi siguranţei în funcţionare a sistemelor de telecomunicaţii 2 1 3 E

Master “Reţele integrate de telecomunicaţii” (RITc)

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
2 3 Ingineria şi managementul calităţii şi siguranţei în funcţionare a sistemelor de telecomunicaţii 2 2 V
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planurile de învăţământ ale programelor de master universitar “Managementul serviciilor şi reţelelor” (MSR) şi “Reţele integrate de telecomunicaţii” (RITc).

Titular: prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV

Obiectivele disciplinei:
– pentru curs: Prezentarea conceptelor fundamentale inginereşti şi manageriale specifice telecomunicaţiilor într-un domeniu de mare actualitate şi importanţa practică în pregătirea inginerilor, calitatea şi siguranţa în funcţionare (fiabilitate, mentenabilitate, securitate).
– pentru aplicaţii: Studii de caz, aplicaţii şi metode de implementare şi creştere a calităţii şi siguranţei în funcţionare în cazul sistemelor de telecomunicaţii.

Competenţe specifice:
Crearea abilităţilor de a utiliza modele şi metode pentru evaluarea, optimizarea şi ameliorarea calităţii şi siguranţei în funcţionare (fiabilitate, mentenabilitate, securitate) în cazul sistemelor reale de telecomunicaţii. Crearea abilităţilor pentru evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de comunicaţii.

2. Evaluare

– aprecierea activităţii la laborator: 40%
– examen final (scris): 60%.

3. Conţinutul cursului

1. Concepte fundamentale.
1.1. Calitatea şi siguranţa în funcţionare (fiabilitate, mentenabilitate, securitate).
1.2. Definiţii şi aspecte specifice sistemelor, reţelelor şi serviciilor de comunicaţii.

2. Ciclul de viaţă al sistemelor şi al serviciilor de comunicaţii.
2.1. Etapele ciclului de viaţă.
2.2. Sursele non-calităţii.
2.3. Inginerie serială şi inginerie convergentă.
2.4. Studii de caz.

3. Controlul statistic al conformităţii.
3.1. Conformitatea şi laturile ei. Indicatori specifici.
3.2. Controlul pe fluxul tehnologic.
3.3. Studii de caz în domeniul comunicaţiilor.

4. Estimarea parametrică şi neparametrică a indicatorilor generali de fiabilitate.
4.1. Legi de distribuţie.
4.2. Indicatori specifici sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii.

5. Modelarea influenţei solicitărilor asupra fiabilităţii componentelor şi sistemelor electronice şi de telecomunicaţii.
5.1. Influenţa solicitărilor şi a mediului ambiant asupra ratei defectărilor.
5.2. Proiectarea incercărilor accelerate şi a incercării de selecţie şi rodaj.
5.3. Studii de caz.

6. Modele fiabilistice şi metode de analiză a fiabilităţii sistemelor complexe.
6.1. Modele structurale de fiabilitate, grafuri de fiabilitate, modele Markov, reţele Petri
6.2. Analiza fiabilităţii reţelelor de comunicaţii cu structura nedecompozabilă.

7. Analiza fiabilităţii şi securităţii sistemelor complexe de mare răspundere funcţională
7.1. Metodele AMDEC/FMEA, diagrame cauză-efect şi Fault-tree.
7.2. Studii de caz.

8. Mentenanţa sistemelor de telecomunicaţii.
8.1. Mentenanţa preventivă şi corectivă.
8.2. Strategii de mentenantă: optimizarea ciclului de viată, strategia Total Productive Maintenance (TPM), mentenanţa totală, JIT Management.

9. Managementul calităţii şi fiabilităţii sistemelor de telecomunicaţii.
9.1. TQM.
9.2. Instrumente şi strategii specifice TQM.

10. Certificarea sistemelor de management al calităţii, securităţii IT&C, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, responsabilităţii sociale.
10.1. ISO 9000.
10.2. ISO 27000.
10.3. OHSAS 18000.
10.4. ISO 26000.
10.5. Probleme specifice domeniului telecomunicaţiilor.

11. Calitatea serviciilor în telecomunicaţii.
11.1. Metode de evaluare.
11.2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor.

4. Conţinutul laboratorului

1. Controlul calităţii componentelor şi sistemelor de telecomunicaţii.
2. Estimarea parametrică şi neparametrică a indicatorilor de fiabilitate. Aplicaţii pentru sisteme de comunicaţii.
3. Analiza şi optimizarea fiabilităţii şi disponibilităţii reţelelor de telecomunicaţii.
4. Calculul fiabilităţii previzionale a sistemelor de telecomunicaţii pe baza MIL-HDBK-217 şi RDF 2008.
5. Creşterea fiabilităţii sistemelor de telecomunicaţii prin utilizarea redundanţei. Optimizarea diferitelor structuri redundante.
6. Analiza asistată de calculator a fiabilităţii şi securităţii sistemelor de telecomunicaţii utilizând metodele AMDEC/FMEA şi Fault-tree.

Bibliografie:

1. I. Bacivarov, Fiabilitatea sistemelor de telecomunicaţii, Ed. Militară, 1995
2. I. Bacivarov, A. Kobi, Quality and Dependability, Mediarex 21, 2006
3. I. Bacivarov, Angelica Bacivarov, A. Mihalache, Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor, Electronica 2000, 2005
4. Birolini, A., Design of Reliability, Concurrent Engineering – Wiley, 2003
5. Barlow, J., Mathematical Theory of Reliability – John Wiley, 1999

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: http://www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/orar

Actualizat: 23.3.2015, 13:01 | Afișat: 9.8.2013, 18:26