Bazele criptologiei

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 2 Bazele criptologiei 2 1 3 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de master universitar de cercetare “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: prof. dr. ing. Adriana CLIM

Obiectivele disciplinei:
– pentru curs: Însuşirea cunoştinţelor de bază din domeniul criptologiei: însuşirea conceptelor de criptologie clasică şi modernă, însuşirea conceptelor de securitate informatică şi de evaluare a nivelului de securitate.
– pentru aplicaţii: Însuşirea practică, prin implementare de programe software în limbajul C#, a noţiunilor predate la curs; rezolvarea unor probleme practice concrete care includ aspecte legate de securitatea datelor şi verificarea/validarea nivelului de securitate al sistemului.

Competenţe specifice:
Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţe generale de matematici fundamentale şi de algoritmică în analiza rezistenţei sistemelor criptografice clasice şi moderne. Posibilitatea de a realiza aplicaţii software care implementează atacuri asupra sistemelor criptografice; dezvoltarea calităţilor necesare evaluării nivelului de securitate oferit de un sistem sau de o componentă a acestuia.

2. Evaluare

a) Evaluarea activităţilor şi ponderea fiecăreia:
– punctaj obţinut din implicarea la orele de curs 30%
– aprecierea activităţii din timpul laboratorului 40%
– examen/proiect final 30%

Evaluări parţiale, individuale, se pot realiza în funcţie de temele parcurse şi cunoştinţele dobândite de către student, pe baza exerciţiilor şi problemelor rezolvate pe parcursul orelor de curs sau de laborator.

b) Evaluarea activităţilor:
Conform „Regulamentului studiilor universitare de licenţă” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”, cu obligativitatea obţinerii a cel puţin 50% din punctajul afectat activităţii de laborator.

c) Calculul notei finale:
Conform „Regulamentului studiilor universitare de licenţă” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”.

3. Conţinutul cursului

I. FUNDAMENTE MATEMATICE
Algebră abstractă. Teoria probabilităţilor. Teoria informaţiei. Teoria numerelor. Câmpuri finite, câmpuri Galois. Funcţii booleene şi S-boxuri. Teoria complexităţii.

II. INTRODUCERE ÎN CRIPTOLOGIE
Caracteristici statistice ale limbilor naturale şi semnificaţia lor criptologică
Sisteme criptografice: definiţie, clasificare, caracteristici, principii de realizare, evoluţie

III. CRIPTOLOGIA CLASICĂ
Substituţii şi transpoziţii: tipuri; criterii de identificare; etapele de bază în criptanaliza acestor sisteme
Teste de aleatorism și aplicații ale acestora: tipuri de generatoare și testarea lor
Sisteme perfecte (ONE TIME PAD): caracteristici și proprietăți; aplicaţii
Steganografia: metode steganografice clasice, aplicații

IV. CRIPTOLOGIA MODERNĂ
Sisteme criptografice simetrice: cifruri stream/cifruri bloc: clasificări, tipuri de sisteme, moduri de lucru, metode de atac
Sisteme criptografice asimetrice: semnătură digitală, scheme de autentificare și schimb de chei, autorități de certificare
Securitatea datelor în reţele informatice: protocoale de securitate
Securitatea sistemelor informatice: securitatea sistemului criptografic vs securitatea implementării acestuia

4. Conţinutul laboratorului

Aplicaţii cu noţiunile predate la curs; programe software de implementare tipuri de sisteme, atacuri asupra anumitor sisteme, aplicaţii privind securitatea datelor în reţele informatice.

Bibliografie:
– Applied Cryptography – Bruce Schneier, ed II
– Design, Principles and Practical Applications – Cryptography Engineering – Niels Ferguson, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno
– A guide to Computer Network Security, Joseph Migga Kizza
– Fundamentals of cryptology, Henk C.A. van Tilborg
– Handbook of applied cryptography – Alfred Menezes, Oorschot, Vanstone
– Understanding Cryptography – Cristofor Paar, Jan Pelzl
– Limbajul C# pentru începători, Liviu Negrescu și Lavinia Negrescu, editura albastră

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 15.2.2016, 10:37 | Afișat: 15.2.2016, 10:30