Asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
1 2 Asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii 3 2 1 6 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: prof. dr. ing. Ioan BACIVAROV

Obiective:
– pentru curs: Prezentarea conceptelor fundamentale, a standardelor în vigoare privind asigurarea şi certificarea calităţii şi fiabilităţii, precum şi a metodelor de audit utilizate în acest scop.
– pentru aplicaţii: Elaborarea Manualului calităţii şi a celorlalte documente necesare certificării, cu aplicaţii în domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor.

Competenţe specifice:
Crearea abilităţilor de a înţelege şi aplica cerinţele normativelor în domeniul certificării sistemelor de management al calităţii, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi securităţii IT.

2. Evaluare

– aprecierea activităţii la laborator: 20%
– lucrare de verificare, teme de casă: 40%
– examen final (scris): 40%.

3. Conţinutul cursului

1. Concepte de bază şi normative în asigurarea şi certificarea calităţii.
1.1. Conceptul de calitate a unui sistem.
1.2. Concepte fundamentale privind asigurarea şi certificarea calităţii.

2. Sistemul calităţii.
2.1. Structura sistemului calităţii.
2.2. Resurse umane şi materiale în asigurarea calităţii.
2.3. Metode probabilistice şi deterministe.
2.4. Metoda QFD.

3. Structura sistemului de asigurare a calităţii.
3.1. Evaluarea gradului de satisfacţie al beneficiarului.
3.2. Caietul de sarcini.
3.3. Monitorizarea proceselor.
3.4. Stabilitate, capabilitate, optimizare.
3.5. Metode Taguchi.
3.6. Programul Robust.
3.7. Asigurarea calitatii în cercetare/proiectare. Cerinţe şi specificaţii.

4. Metode de asigurare a fiabilităţii.
4.1. Strategii in creşterea fiabilităţii sistemelor.
4.2. Încercari accelerate HALT şi HASS.
4.3. Răspunderea juridică asupra produselor (liability).

5. Asigurarea calităţii.
5.1. Asigurarea calităţii în procesul de producţie.
5.2. Capabilitatea proceselor. Trasabilitate.
5.3. Conformitate.
5.4. Analiza costurilor nonconformităţii.
5.5. Controlul statistic al proceselor (SPC).
5.6. Asigurarea calităţii software-ului.

6. Certificarea sistemelor de management. Strategii şi normative.
6.1. Standardizarea în domeniul asigurării calităţii şi fiabilităţii.
6.2. Certificarea sistemelor de management a calităţii (ISO 9000).
6.3. Certificarea sistemelor de management ambiental (ISO 14000).
6.4. Certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO / OHSAS 18000).
6.5. Certificarea sistemelor de management al securităţii IT (ISO 27000).
6.6. Certificarea sistemelor de management al securităţii alimentare (ISO 22000 / HACCP).
6.7. Certificarea sistemelor de management al responsabilităţii sociale.
6.8. Sistemul de certificare a sistemelor de securitate a managementului informaţiei.
6.9. Certificarea managementului fiabilităţii. Normativul CEI 300.
6.10. Tendinţe şi evoluţii în domeniu.

7. Auditul calităţii.
7.1. Audit intern şi extern.
7.2. Prepararea auditului. Chestionarul de audit.
7.3. Vizita de audit.
7.4. Prelucrarea informaţiilor post-audit.

4. Conţinutul laboratorului

1. Controlul statistic pe fluxul fabricaţiei.
2. Analiza comparativă a calităţii unui produs utilizând metoda QFD.
3. Încercări HALT (High Accelerated Life Tests) / HASS (High Accelerated Stress Screening).
4. Creşterea fiabilităţii prin teste de burn-in.
5. Asigurarea calităţii în proiectare. Metode probabilistice: PERT, PERT/TIME, PERT/COST.
6. Asigurarea calităţii în proiectare. Metode deterministe: metoda drumului critic (Critical Path Method), MPM (Metra Potential Method).
7. Asigurarea calităţii produselor program. Utilizarea grafului cauză-efect. Analiza consistenţei cerinţelor şi a conformităţii specificaţiilor.

Bibliografie:

1. I. Bacivarov, A. Kobi, Quality and Dependability, Mediarex 21, 2006
2. I. Bacivarov, Angelica Bacivarov, A. Mihalache, Fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor, Electronica 2000, 2005
3. xxx Colecţia revistelor Calitatea şi Quality Assurance, 2000-2008 (Editor-in-Chief I. Bacivarov)

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 3.2.2019, 11:53 | Afișat: 9.8.2013, 21:17