Admitere la programul universitar de masterat ICSFET – sesiunea iulie 2020

Vă așteptăm la programul de masterat ICSFET pentru a vă aprofunda cunoștințele în ingineria și managementul calității, fiabilității și securității sistemelor complexe (electronice, de telecomunicații, informatice etc.), domeniu cu care absolvenții ETTI – UPB au făcut deja cunoștință în anii 3 sau 4 de licență în cadrul cursului CAF (Calitate și fiabilitate).

Informații

Regulamentul pentru concursul de admitere la programele de masterat în anul universitar 2020 – 2021 este elaborat ținând cont de situația specifică generată de pandemia COVID-19 (Coronavirus).

Media generală de admitere (MG) a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a mediilor probelor 1 (P1) și 2 (P2), unde P1 este media generală de absolvire a studiilor universitare de licență / lungă durată, iar P2 este media celei de-a doua probe (orală, tip INTERVIU, susținută on-line prin platforma Microsoft Teams): MG = (P1 + P2) / 2

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, conform OPȚIUNILOR exprimate în fişa de înscriere şi în limita numărului maxim de 30 de locuri alocate fiecărui program de masterat.

– “Opţiunea 1 bate media; media bate opţiunile 2 – …”
IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor la programele de masterat, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de masterat preferate – Anexa 1, pct. 13) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de masterat ICSFET, acesta trebuie trecut în mod obligatoriu ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea importanței pentru a favoriza o eventuală redistribuire.

1. ÎNSCRIEREA

Perioade de înscriere: conform programului anunțat pe site-ul ETTI și calendarului anului universitar.

Înscrierea candidaților – online (admitere.pub.ro) sau prin poștă
29.06 – 07.07.2020
(ora limită pentru finalizarea înscrierii în ultima zi, 7 iulie, este 16:00)

Concurs de admitere
09.07.2020 – proba 2 (interviul) va avea loc pe platforma Microsoft Teams. Planificarea susținerii probei se va afișa pe site ETTI cu cel puțin o zi înainte.

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților (online)
13.07 – 16.07.2020

Depunerea documentelor în original
14.09 – 18.09.2020

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat 2020, candidații depun online (admitere.pub.ro) sau trimit prin poștă / curier dosarul de înscriere.

Acte necesare:

 1. fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 din Regulament, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv
 2. o fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;
 3. diploma de bacalaureat;
 4. diploma de licență / inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 5. foaia matricolă / suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 6. certificatul de naștere;
 7. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 8. certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
  1. – pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba de studiu;
  2. – pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale MEC;
 9. buletin / carte de identitate / pașaport;
 10. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (se poate achita online direct în platforma https://admitere.pub.ro/);
 11. declarație pe propria răspundere (inclusă în Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat când candidează pe un loc fără taxă;
 12. declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b) înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă, pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite prin curier, iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

Taxa de înscriere (50 RON pentru sesiunea iulie) se poate plăti:
– cu card bancar, online, direct în platforma https://admitere.pub.ro/, după autentificarea in contul fiecărui candidat (este preferată această metodă de plată) sau
– prin transfer bancar (realizat într-o aplicatie de e-banking sau la ghișeul unei bănci), precizând ca explicații plată: Nume și prenume, Facultate

Banca Comerciala Română în contul:
Beneficiar: Universitatea Politehnica din București
IBAN: RO42RNCB0723000506250270
CUI: 4183199

Banca Română de Dezvoltare:
Beneficiar: Universitatea Politehnica din București
IBAN: RO97BRDE410SV98068754100
CUI: 4183199

OPȚIUNI:

– “Opţiunea 1 bate media; media bate opţiunile 2 – …”
IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor la programele de masterat, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de masterat preferate – Anexa 1, pct. 13) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de masterat ICSFET, acesta trebuie trecut în mod obligatoriu ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea importanței pentru a favoriza o eventuală redistribuire.
– oricâte opțiuni posibile la înscriere;
– redistribuire automată în funcție de opțiuni.

2. PROBE

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire (P1) a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată.
Pentru absolvenții studiilor universitare de licență de 4 ani: P1 = (M1 + M2 + M3 + M4 + M_Examen licență) / 5, unde M1, M2, M3, M4 sunt mediile anilor de studii 1 – 4.

Proba 2 – probă orală (tip INTERVIU) susținută on-line prin platforma Microsoft Teams, din care va rezulta media P2. Probele on-line vor fi înregistrate audio și video, candidatul exprimându-și acordul de a fi înregistrat prin completarea Anexei 1 (pct. 16). Interviul va consta în:
prezentare personală a candidatului pe un subiect la alegere (se recomandă un subiect din pregătirea de licență și orientat pe prima opțiune – domeniul calitate – fiabilitate – securitate în electronică, telecomunicații sau IT).
scurtă discuție între candidat și comisie (întrebări și răspunsuri). Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licență.

Interviul, în ansamblul său, se referă la:
– studiile și activitatea anterioară a candidatului;
– planul personal de educație și pregătire profesională;
– motivația de a urma programul de masterat ICSFET;
– disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat ICSFET.

Ca recomandare (fără a fi obligatoriu), pentru o mai bună reprezentare în fața comisiei de admitere la programul de masterat ICSFET, candidații pot trimite prin e-mail (gabriel.petrica_at_upb.ro) un document (format doc / pdf / ppt) care să conțină următoarele informații:
– numele, date de contact (telefon, adresă e-mail);
– facultatea absolvită, secția / specializarea, anul;
– titlul lucrării de licență și coordonatorul științific al acesteia;
– activități relevante, desfășurate pe durata studiilor de licență / liceu (articole publicate în reviste științifice / volume ale conferințelor, participări la sesiuni studențești / concursuri / olimpiade, premii obținute, mobilități Erasmus sau alte tipuri de burse în străinătate, stagii de practică în companii, activități de voluntariat etc.);
– activitatea profesională actuală și perspective
– domeniile de interes
– motivația pentru care a fost ales programul de masterat ICSFET (pe scurt)

Comisia de interviu:
– minim 3 cadre didactice din facultate;
– comisia este alocată programului de masterat ICSFET sau unui grup de programe de masterat;
– candidatul este examinat de comisia corespunzătoare primei opțiuni (ICSFET);
– media P2 obținută la interviul ICSFET este valabilă pentru toate programele de masterat din lista de opțiuni a candidatului;
– la finalizarea interviului, candidatul își poate completa lista de opțiuni numai prin adăugarea de opțiuni pentru alte programe de masterat, fără a modifica ordinea opțiunilor deja exprimate la înscriere.

Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obținute de candidați și în limita locurilor anunțate inițial, cu condiția ca P2 să fie minimum 5,00, iar media generală MG minimum 6,00.

Programare + informații interviu admitere program masterat ICSFET – 9.07.2020, ora 9

3. ÎNMATRICULAREA

Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la detaliile plății numele și prenumele complet și masteratul la care a fost admis candidatul, prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:

Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din București
IBAN: RO50RNCB 0723 0005 0625 0320
CUI 4183199
,
deschis la Banca Comercială Română (BCR)
sau
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din București
IBAN: RO95BRDE 410S V499 2381 4100
CUI 4183199
,
deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

Candidații admiși pot încărca dovada plății taxei de înmatriculare în secțiunea “Stadiu curent” pe platforma admitere.pub.ro.

Lista finală cu candidații admiși și înmatriculați la programul de masterat ICSFET 2020-2022

CONTACT

Pentru întrebări legate de programul de masterat ICSFET ne puteți contacta la:

Informații complete despre programul de masterat ICSFET: https://www.euroqual.pub.ro/master-ingineria-calitatii-si-sigurantei-in-functionare-in-electronica-si-telecomunicatii/

Actualizat: 17.7.2020, 21:44 | Afișat: 25.6.2020, 22:11