Managementul calităţii totale

1. INFORMAŢII GENERALE
2. EVALUARE
3. CONŢINUTUL CURSULUI
4. CONŢINUTUL LABORATORULUI
5. ORAR

1. Informaţii generale

An Sem Denumirea disciplinei C S L P p.c. Evaluare
2 3 Managementul calităţii totale 2 1 - - 4 E
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

Titular: dr. ing. Cristinel RONCEA

Obiectivele disciplinei:
Dezvoltarea de instrumente pentru managementul calităţii în toate fazele demersului ingineresc.

Competenţe specifice:
Abilitatea de a utiliza modele şi metode pentru evaluarea, atestarea, asigurarea şi ameliorarea calităţii.

2. Evaluare

- aprecierea activităţii la laborator/seminar/proiect: 20%
- teste de verificare: 40%
- examen final (scris): 40%.

3. Conţinutul cursului

1. Terminologie în domeniul calităţii
2. Principiile calităţii
3. Anexa SL
4. Sisteme de management al calităţii ISO:9001. Interpretarea cerinţelor. Contextul Organizaţiei. Leadership.
5. Sisteme de management al calităţii ISO:9001. Planificare. Suport
6. Sisteme de management al calitătii ISO:9001. Operarea.
7. Sisteme de management al calităţii ISO:9001. Evaluarea și îmbunătăţirea performantei.
8. Auditul sistemelor de management conform ISO:19011. Domeniul de aplicare. Definiţii. Principii de auditare
9. Managementul unui program de audit. Stabilirea obiectivelor. Determinarea și evaluarea riscurilor și oportunităților programului de audit.
10. Efectuarea unui audit. Iniţierea auditului.
11. Pregătirea activităţilor de audit. Planificarea auditului. Alocarea activităţilor în cadrul echipei de audit. Pregătirea informaţiilor documentate pentru audit.
12. Efectuarea activităţilor de audit. Alocarea rolurilor şi a responsabilităţilor pentru ghizi şi observatori. Efectuarea sedinţei de deschidere. Analiza informaţiilor documentate în timpul efectuării auditului. Eşantionare.
13. Efectuarea interviurilor. Auditarea contextului. Auditarea riscurilor și a oportunităților.
14. Constatările auditului. Determinarea rezultatelor auditului. Înregistrarea conformităților și a neconformităților. Încadrarea constatărilor. Redactarea neconformităţilor. Efectuarea şedinței de inchidere

4. Conţinutul seminarului

1. Fişa de proces
2. Diagrama de procese
3. Plan de audit
4. Audit SMC
5. Raport de audit
6. Raport de neconformitate şi acțiuni corective
7. Matricea riscurilor la nivelul sistemului integrat de management

5. Orar

Orarul valabil pentru semestrul curent: www.euroqual.pub.ro/orar/

Actualizat: 8 februarie 2019, 15:18