Admitere la programul universitar de masterat ICSFET – sesiunea iulie 2020

Vă așteptăm la programul de masterat ICSFET pentru a vă aprofunda cunoștințele în ingineria și managementul calității, fiabilității și securității sistemelor complexe (electronice, de telecomunicații, informatice etc.), domeniu cu care absolvenții ETTI – UPB au făcut deja cunoștință în anii 3 sau 4 de licență în cadrul cursului CAF (Calitate și fiabilitate).

ADMITERE

Regulamentul pentru concursul de admitere la programele de masterat în anul universitar 2020 – 2021 este elaborat ținând cont de situația specifică generată de pandemia COVID-19 (Coronavirus).

Media generală de admitere (MG) a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a mediilor probelor 1 (P1) și 2 (P2), unde P1 este media generală de absolvire a studiilor universitare de licență / lungă durată, iar P2 este media celei de-a doua probe (orală, tip INTERVIU, susținută on-line prin platforma Microsoft Teams): MG = (P1 + P2) / 2

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, conform OPȚIUNILOR exprimate în fişa de înscriere şi în limita numărului maxim de 30 de locuri alocate fiecărui program de masterat.

- “Opţiunea 1 bate media; media bate opţiunile 2 – …”
IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor la programele de masterat, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de masterat preferate – Anexa 1, pct. 13) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de masterat ICSFET, acesta trebuie trecut în mod obligatoriu ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea importanței pentru a favoriza o eventuală redistribuire.

1. ÎNSCRIEREA

Perioade de înscriere: conform programului anunțat pe site-ul ETTI și calendarului anului universitar.

Înscrierea candidaților – online (admitere.pub.ro) sau prin poștă
29.06 – 07.07.2020
(ora limită pentru finalizarea înscrierii în ultima zi, 7 iulie, este 16:00)

Concurs de admitere
09.07.2020 – proba 2 (interviul) va avea loc pe platforma Microsoft Teams. Planificarea susținerii probei se va afișa pe site ETTI cu cel puțin o zi înainte.

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților (online)
13.07 – 16.07.2020

Depunerea documentelor în original
14.09 – 18.09.2020

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat 2020, candidații depun online (admitere.pub.ro) sau trimit prin poștă / curier dosarul de înscriere.

Acte necesare:

 1. fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 din Regulament, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv
 2. o fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;
 3. diploma de bacalaureat;
 4. diploma de licență / inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 5. foaia matricolă / suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 6. certificatul de naștere;
 7. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 8. certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
  1. - pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba de studiu;
  2. - pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale MEC;
 9. buletin / carte de identitate / pașaport;
 10. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (se poate achita online direct în platforma https://admitere.pub.ro/);
 11. declarație pe propria răspundere (inclusă în Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat când candidează pe un loc fără taxă;
 12. declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b) înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă, pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite prin curier, iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

Taxa de înscriere (50 RON pentru sesiunea iulie) se poate plăti:
- cu card bancar, online, direct în platforma https://admitere.pub.ro/, după autentificarea in contul fiecărui candidat (este preferată această metodă de plată) sau
- prin transfer bancar (realizat într-o aplicatie de e-banking sau la ghișeul unei bănci), precizând ca explicații plată: Nume și prenume, Facultate

Banca Comerciala Română în contul:
Beneficiar: Universitatea Politehnica din București
IBAN: RO42RNCB0723000506250270
CUI: 4183199

Banca Română de Dezvoltare:
Beneficiar: Universitatea Politehnica din București
IBAN: RO97BRDE410SV98068754100
CUI: 4183199

OPȚIUNI:

- “Opţiunea 1 bate media; media bate opţiunile 2 – …”
IMPORTANT: pentru ocuparea locurilor la programele de masterat, Opțiunea 1 (în ordinea programelor de masterat preferate – Anexa 1, pct. 13) bate media. Dacă doriți să aplicați pentru programul de masterat ICSFET, acesta trebuie trecut în mod obligatoriu ca PRIMĂ OPȚIUNE în fișa de înscriere, completând însă și restul opțiunilor în ordinea importanței pentru a favoriza o eventuală redistribuire.
- oricâte opțiuni posibile la înscriere;
- redistribuire automată în funcție de opțiuni.

2. PROBE

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire (P1) a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată.
Pentru absolvenții studiilor universitare de licență de 4 ani: P1 = (M1 + M2 + M3 + M4 + M_Examen licență) / 5, unde M1, M2, M3, M4 sunt mediile anilor de studii 1 – 4.

Proba 2 – probă orală (tip INTERVIU) susținută on-line prin platforma Microsoft Teams, din care va rezulta media P2. Probele on-line vor fi înregistrate audio și video, candidatul exprimându-și acordul de a fi înregistrat prin completarea Anexei 1 (pct. 16). Interviul va consta în:
- prezentare personală a candidatului pe un subiect la alegere (se recomandă un subiect din pregătirea de licență și orientat pe prima opțiune – domeniul calitate – fiabilitate – securitate în electronică, telecomunicații sau IT).
- scurtă discuție între candidat și comisie (întrebări și răspunsuri). Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licență.

Interviul, în ansamblul său, se referă la:
- studiile și activitatea anterioară a candidatului;
- planul personal de educație și pregătire profesională;
- motivația de a urma programul de masterat ICSFET;
- disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat ICSFET.

Ca recomandare (fără a fi obligatoriu), pentru o mai bună reprezentare în fața comisiei de admitere la programul de masterat ICSFET, candidații pot trimite prin e-mail (gabriel.petrica@upb.ro) un document (format doc / pdf / ppt) care să conțină următoarele informații:
- numele, date de contact (telefon, adresă e-mail);
- facultatea absolvită, secția / specializarea, anul;
- titlul lucrării de licență și coordonatorul științific al acesteia;
- activități relevante, desfășurate pe durata studiilor de licență / liceu (articole publicate în reviste științifice / volume ale conferințelor, participări la sesiuni studențești / concursuri / olimpiade, premii obținute, mobilități Erasmus sau alte tipuri de burse în străinătate, stagii de practică în companii, activități de voluntariat etc.);
- activitatea profesională actuală și perspective
- domeniile de interes
- motivația pentru care a fost ales programul de masterat ICSFET (pe scurt)

Comisia de interviu:
- minim 3 cadre didactice din facultate;
- comisia este alocată programului de masterat ICSFET sau unui grup de programe de masterat;
- candidatul este examinat de comisia corespunzătoare primei opțiuni (ICSFET);
- media P2 obținută la interviul ICSFET este valabilă pentru toate programele de masterat din lista de opțiuni a candidatului;
- la finalizarea interviului, candidatul își poate completa lista de opțiuni numai prin adăugarea de opțiuni pentru alte programe de masterat, fără a modifica ordinea opțiunilor deja exprimate la înscriere.

Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obținute de candidați și în limita locurilor anunțate inițial, cu condiția ca P2 să fie minimum 5,00, iar media generală MG minimum 6,00.

3. ÎNMATRICULAREA

Studenții declarați admiși trebuie să se înmatriculeze în zilele imediat următoare afișării rezultatelor. Neînmatricularea atrage după sine pierderea locului și eliminarea din concurs. La înmatriculare, actele de studii de licență trebuie depuse în original. Va trebui să aveți Cartea de identitate și să achitați taxa de înmatriculare.

CONTACT

Pentru întrebări legate de programul de masterat ICSFET ne puteți contacta la:

Informații complete despre programul de masterat ICSFET: http://www.euroqual.pub.ro/master-ingineria-calitatii-si-sigurantei-in-functionare-in-electronica-si-telecomunicatii/

ALUMNI

Promoția Masterat ICSFET 2020


În perioada 23 – 24 iunie 2020 s-a desfășurat sesiunea online de prezentare a lucrărilor de disertație elaborate de absolvenții promoției ICSFET 2020. Principalele tematici / cuvinte cheie abordate de masteranzi au fost:
- tehnici de testare automată (hardware / software);
- analiza securității sistemelor informatice (atacuri cibernetice, tehnologia blockchain, disaster recovery);
- fiabilitate previzională;
- aplicarea metodelor matematice în simularea și modelarea calității / fiabilității;
- tehnici de mentenanță preventivă în electronică și IT.

“Chiar dacă 4 ani de licență mi-au format o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă electronică și telecomunicații, am considerat că o continuare a studiilor universitare ar constitui pentru mine un avantaj nu numai pentru a-mi îmbogăți cunoștințele, dar și pentru a pune în aplicare ceea ce învățasem până atunci. Am ales programul de masterat ICSFET deoarece am considerat că domeniul abordat este de actualitate și, de asemenea, solicitat în cadrul multinaționalelor. Pe parcursul celor 2 ani de masterat am învățat multe lucruri în domeniile calității, siguranței în funcționare și inteligenței artificiale. De asemenea, am obținut și o diplomă de auditor pentru sisteme de management al calității (ISO 9001) în urma participării la un curs coordonat de SRAC.
Acum, la absolvirea programului de masterat ICSFET, sunt angajată în domeniu la o companie multinațională și sunt foarte mulțumită de alegerea făcută în urmă cu 2 ani – acest program de masterat și aprofundarea cunoștințelor într-un domeniu interesant prin aspectele sale teoretice și practice. Încurajez proaspeții absolvenți de licență să continue studiile, iar dacă sunt pasionați de calitatea, fiabilitatea, securitatea sau testarea în electronică / telecomunicații / IT, să aleagă programul de masterat ICSFET, unde profesorii sunt dedicați și pregătiți să ofere studenților toate informațiile necesare pentru o carieră de succes în domeniu.”

Roxana PRUNDIȘ, șefă de promoție ICSFET 2020

Promoția Masterat ICSFET 2019

“Pasiunea mea pentru fiabilitate și calitate în telecomunicații m-a determinat să mă înscriu la programul de masterat ICSFET, am pornit cu așteptări mari care, în 2 ani de școală, au fost atinse și în unele momente chiar depășite. Am beneficiat de informații valoroase, primite din partea unor specialiști cu o experiență bogată și cu o carieră de succes. În cadrul cursului MCT (Managementul Calității Totale) am obținut un atestat de «Auditor extern Sisteme de Management al Securității Informației în conformitate cu normativul ISO 27001», ceea ce îmi lărgește orizontul profesional. Acum, la absolvire, pot să spun că acest program de masterat mi-a oferit instrumentele potrivite și informațiile necesare pentru a-mi transforma perspectivele profesionale în oportunități reale.”

Irina VASILE, șefă de promoție ICSFET 2019

Mai multe testimoniale ICSFET aici…

Actualizat: 4 iulie 2020, 14:14