Etică și integritate academică

An Sem Denumirea disciplinei C S L P Cercetare p.c. Evaluare
1 1 Etică și integritate academică 1 2 V
Notă: C – Curs | S – Seminar | L – Laborator | P – Proiect | E – Examen | V – Verificare | A/R – Admis/Respins | p.c. – puncte credit

Disciplină din planul de învăţământ al programului de masterat “Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii” (ICSFET)

– disciplină comună pentru toate programele de masterat de la Facultatea ETTI –

Obiectivele acestei discipline constau în însușirea cunoștințelor privind metodologia și principiile fundamentale ale unei cercetări științifice bazate pe eticitate și integritate. Disciplina prezintă tehnici pentru dobândirea abilităților de documentare, elaborare corectă și prezentare a lucrărilor științifice cu respectarea unor norme impuse în practica științifică. În urma studiului acestei discipline, masteranzii vor fi capabili să prelucreze și să analizeze informațiile în mod corect, dintr-o varietate de surse bibliografice. Sunt prezentate aspecte care permit identificarea elementelor specifice unei conduite necorespunzătoare în cercetare (plagiat) și sunt indicate obligațiile pe care le au cercetătorii și responsabilitățile ce revin autorilor unui articol științific.

Actualizat: 12.4.2024, 12:53 | Afișat: 3.7.2021, 14:16